BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryko Józefa Monika
Title
Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych
Factors Determining Management of Liquid Assets in Innovative Firms
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 156-166
Keyword
Płynność finansowa, Innowacje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Zarządzanie aktywami
Financial liquidity, Innovations, Innovative enterprises, Asset management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie grupy przedsiębiorstw innowacyjnych związków pomiędzy kształtowaniem wielkości płynnych aktywów a decyzjami o charakterze strategicznym. Opisano specyfikę cyklu życia inwestycji oraz proces dyfuzji rynkowej innowacji.

The article concerns connections between management of liquid assets and strategic decisions using the example of innovative firms. Management of liquid assets in research - intensive firms is determined by such specific factors as: knowledge as the source of competitive advantage, innovation life cycle and diffusion of information process. Because of those factors levels of liquid assets in innovative firms are determined not only by short-term needs but also by long-term strategic investment and financial decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Day G. S., Schoemaker P. J. H., Gunther R. E., Wharton on Managing Emerging Technologies, John Wiley&Sons Inc., New York 2000, s. 90-92.
 2. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 223 i n.
 3. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 1998, s. 36.
 4. Kurdycka I., Dyfuzja nowoczesnej techniki i wnioski dla Polski, „Gospodarka narodowa” 1992, nr 9, s. 32-33.
 5. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s. 87.
 6. Levitas E., McFadyen M. A., Managing Liquidity in Research-intensive Firms: Signaling Effects of Patents & Managerial Ownership, Academy of Management Proceedings, 2006, s. G1 (źródło – Internet – baza EBSCO’s Research Databases).
 7. Makarczyk W., Przyswajanie innowacji, Ossolineum, Warszawa 1971, s. 9.
 8. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wyd. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 180.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s. 89.
 10. Poznański K., Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1979, s. 112.
 11. Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976, s. 49.
 12. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 278-279.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 34.
 14. Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 51.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu