BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jewartowski Tomasz
Title
Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie. Implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywidend
Determinants of Corporate Liquid Assets Holdings. Implications for Corporate Risk Management and Dividend Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 142-155
Keyword
Giełda, Spółki, Zarządzanie aktywami, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Stock exchange, Companies, Asset management, Company capital structure
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwach na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podjęto próbę określenia, w jakim stopniu poziom płynnych aktywów w spółkach giełdowych determinowany jest czynnikami zewnętrznymi, a w jakim jest kształtowany przez podejmowane w spółkach decyzje. Przedstawiono motywy i konsekwencje utrzymywania płynnych aktywów przez przedsiębiorstwa oraz możliwości krótkoterminowego lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw.

The level and structure of liquid assets differ across Polish companies. The aim of the paper is to identify the determinants of corporate liquid assets holdings among Polish public companies. The level of liquid assets is to a large extent exogenous - it depends for example on the current economic situation. The character and scale of business as well as the cash flow volatility belong to other important determinants of corporate liquid assets holdings. The results give grounds for formulating a thesis that corporate risk management may reduce the opportunity costs of holding high levels of liquid assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. 2, WN PWN, Warszawa 1999, s. 1388 i n.
  2. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN WPN, Warszawa 2003, s. 150 i n.
  3. Myers S. C., Majluf N. S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, “Journal of Financing Economics” 1984, vol. 13, s. 187-221.
  4. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson W., The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, „Journal of Financial Economics” 1999, vol. 52, s. 3-46.
  5. Podsumowanie IV kwartału 2005 oraz roku 2005 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska.
  6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, listopad 2006 r.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu