BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machol-Zajda Lucyna
Title
Rozwój elastycznych form pracy
The Development of Flexible Forms of Work
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 11-27, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Elastyczność czasu pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia
Flexitime, Flexible employment, Employment forms
Abstract
Rozwój elastycznych form pracy jest jednym z najbardziej dyskusyjnych problemów współczesnego rynku pracy. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ewolucji pojęcia elastyczności oraz jej rodzajów. Podkreślono występowanie negatywnych i pozytywnych aspektów elastycznych rozwiązań z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Przedstawiono możliwości wykorzystania elastycznych form pracy dla poprawy relacji między pracą zawodową a życiem osobistym pracowników. Ostatnią część poświęcono czynnikom utrudniającym wprowadzanie i wykorzystywanie elastycznych rozwiązań w Polsce (regulacje prawne, nieznajomość rozwiązań organizacyjnych i czasowych oraz sposobów ich implementacji). (abstrakt oryginalny)

The development of flexible forms of work is one of the most discussed problems concerning the contemporary labor market. This article presents thoughts on the evolution of the concept of flexibility and its types to date. The presence of both negative and positive aspects of flexible solutions from the point of view of employers and employees is stressed. Potential applications of flexible forms of work improving relations between the professional and personal lives of workers are presented. The last section is devoted to factors impeding the introduction and use of flexible forms of work in Poland-legal regulations and a lack of awareness of organizational and time-based solutions and their methods of implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. (2008), Badame czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP), Warszawa.
 2. Burke R.J. (1998), Sources of managerial and professional stress in large organizations [w: ] Cooper C.L., Payne R., Causes, coping and consequences of stress at work, Chichester, Wiley.
 3. Carnoy M. (2000), Sustaining the New Economy: Work, Family and Community in the Information Age, Harvard University Press, Cambridge.
 4. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci. PWN Warszawa.
 5. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Conley H., Modernization or Casualisation? Numerical Flexibility in Public Services, „Capital & Class", No. 84.
 7. Dryll I. (2008) Dobry rynek pracy to rynek elastyczny, „Nowe Życie Gospodarcze", 12.02. „European Working Conditions Surveys (EWCS)" [http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/].
 8. „Fourth European Working Conditions Survey" (2007), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 9. GUS (2005), Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 r., Warszawa.
 10. (2003), jobs, Jobs, Jobs, Creating more employment in Europe (Praca, praca, praca: tworzenie miejsc pracy w Europie), Sprawozdanie grupy specjalnej do spraw zatrudnienia, listopad.
 11. Komisja Europejska; Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans 2atrudnienie w Europie - raport z roku 2006. Komisja Wspólnot Europejskich (2007 ), Kluczowe wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europiez2007 r., Bruksela, 23.10.
 12. Koradecka D. (2007), Środowisko pracy; czynniki ryzyka zawodowego a bezpieczeństwo [w:] Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE, Dodatek Informacyjno-Promocyjny do GW, 17.12.
 13. Kotarbiński T. ( 1956), Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa.
 14. Lundy O., Cowling A. (2006), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 15. Miial M., Tchorek G. (2005), Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania", nr 3.
 16. Not Uarried to the Job. Annual Report on the American Workplace. Alliance for Marriage 2006, [www.afmusa.org].
 17. Rada Unii Europejskiej (2008), Konkluzje prezydencji, Bruksela, 20 maja.
 18. Reich R. - wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie; czerwiec 1994 r. cyt. za Kabaj M. „Czy rynek pracy w Polsce jest mało elastyczny?" [www.mg.gov.pl].
 19. Rycak M. (2008), Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce - propozycje zmian, „Monitor Prawa Pracy", nr 1.
 20. Sanetra W. (2004), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa.
 21. Stennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Muza S.A., Warszawa.
 22. The European Commission. Green Paper (1998), Partnership for a new organization ofwork, „Case Studies".
 23. Wratny J. (2007), Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7.
 24. Zintegrowane wytyczne 2005-2008 (przyjęte 12.07.2005 r.) [Dz.U. L 205 z 6.08. 2005 r.]. Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2008-2010, Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela COM (2007) XXX - CZĘŚĆ V.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu