BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emetych Anna, Pietroń-Pyszczek Agata
Title
Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy
Employment Flexibility: The Employer's Perspective
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 29-36, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Elastyczność czasu pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Elastyczność płac
Flexitime, Flexible employment, Employment forms, Wage flexibility
Abstract
W opracowaniu odniesiono się do okoliczności skłaniających pracodawców do wdrażania idei uelastyczniania obszaru zatrudnienia. Problem ten omówiono w odniesieniu do elastyczności ilościowej, funkcjonalnej, czasowej i finansowej. Jednocześnie starano się wskazać, iż dążenie pracodawcy do większej elastyczności w dziedzinie zatrudnienia powinno być rozpatrywane nie tylko w kategoriach szans, ale i zagrożeń. Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenia wynikające z ograniczonej wrażliwości pracodawców na potrzebę bezpieczeństwa człowieka w miejscu pracy. Na tym tle ukazano problem zaufania w organizacji oraz spadku lojalności pracowników i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

This paper examines circumstances inducing employers to introduce employment flexibility policies. The issue is discussed in terms of flexibility in the quantitative, functional, time-related, and financial aspects of employment. At the same time, an effort is made to demonstrate that employer efforts at introducing flexibility in employment should be examined not only in terms of opportunities, but also risks. The primary risk is associated with limited receptivity on the part of employers towards the issue of employment security, with its resulting problems of organizational trust, decreased employee loyalty, and other consequences that impact company operation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. (1981), Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa.
 2. Wiśniewski Z. ( 1990), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Kwiatkowski E., Tokarski T. (1999), Struktura i elastyczność zatrudnienia w Polsce w latach 90., „Ekonomista".
 4. Kryńska E., red. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Kraków, Czytelnik, Nowoczesność, AE.
 6. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław.
 7. Juchnowicz M., red. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 8. Skowron-Mielnik B. (2001), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. AE Poznań, Poznań.
 9. Ronnmar M. (2004), The Managerial Prerogative and the Employees Duty to Work: A Comparative Study of Functional Flexibility in Working, „The International Journal of Human Resources Management", 15/3.
 10. Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 11. Lipka A. (2005), Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Barnard Ch.I. (1997), Funkcje kierownicze, Nowoczesność, AE w Krakowie, Czytelnik, Kraków.
 13. Sikorski Cz. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu