BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowski Maciej
Title
Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika?
How to Check the Work Predispositions of a Tele-worker
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 95-111, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Kwalifikacje pracowników, Telepraca
Employees' recruitment, Qualifying employees, Teleworking
Abstract
W niniejszym artykule opisano narzędzie do wstępnej (auto)diagnozy potencjału kompetencyjnego osoby w zainteresowanej telepracą, które zostało opracowane na potrzeby Wortalu Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ). Z jednej strony zaprezentowano samą konstrukcję narzędzia, w tym zastosowane podejście oparte na analizie motywacji wewnętrznych jednostki oraz przyjęty model uniwersalnych wyznaczników telepracy, z drugiej - omówiono format informacji zwrotnej, generowanej automatycznie przez narzędzie, stanowiącej wyniki badania potencjału kompetencyjnego do realizowania aktywności zawodowych o charakterze telepracy. Opis narzędzia został opatrzony uwagami interpretacyjnymi dla przykładowych możliwych kombinacji wyników, jakie mogą być uzyskane w wyniku badania na Wortalu EFZ. (abstrakt oryginalny)

This article describes an online tool for preliminary (self-)diagnosis of personal competency potential from the perspective of telework. It was developed to meet the needs of the EFZ vertical portal (an Internet portal dedicated to flexible forms of employment). On one hand, the article presents the structure of the tool itself, including the implemented appraisal approach that is based on an analysis of a person's internal motivations as well as the proposed model of universal telework attributes. On the other hand, it describes the format of feedback information that is automatically generated by the tool, which is the result of the appraisal of the person's competency potential for undertaking activities of the telework type. The presentation of the tool includes comments interpreting appraisal results that may be obtained on the EFZ vertical portal, for example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buckingham M., Coffman C, The Gallup Organization (1999), Po pierwsze - złam wszelkie zasady: co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
  2. Najmiec A. (2003), Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy, „Bezpieczeństwo Pracy", nr 1.
  3. Stroińska E. (2005), Czy telepraca łączy sferę zawodową i rodzinną? [w:] Szewczyk A. (red.), Komputer - przyjaciel czy wróg?, Szczecin, US.
  4. Szpunar M. (2007), Telepraca jako nowa forma zatrudnienia na rynku pracy a praca jako wartość [w:] Malikowski M. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 45.
  5. (2005) Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce, Raport z badania jakościowego, „Telepraca. Ogólnopolski Program Promocji i Szkoleń dla Przedsiębiorców", nr 38/PARP/2.3b/2004, Sopot/ Warszawa, 2005, [www.telepraca-efs.pl].
  6. European Telework Online, Is there a „right,, psychological profile for teleworkers?, [www. eto. org.uk/FAQ].
  7. Daniels K., Lamond D., Standen P. (2000), Managing Telework: Perspectives from Human Resource Management and Work Psychology, Cengage Learning EMEA.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu