BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pizło Wojciech
Title
Marketing internetowy jako koncepcja budowania wartości
Internet marketing as conception of value's building
Source
Marketing i Rynek, 2008, nr 8, s. 11-21
Keyword
Internet, Strategia marketingowa, Marketing
Internet, Marketing strategy, Marketing
Abstract
W artykule zaprezentowano porterowską koncepcję tworzenia łańcucha wartości, skupiając się na optymalizacji działań podejmowanych z wykorzystaniem mediów elektronicznych. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na fakt, iż koncepcja łańcucha wartości odnosi się do sytuacji istniejącego już produktu i poszukiwania przez organizację mechanizmów z jednej strony redukujących koszty, a z drugiej powiększających istotną wartość dla odbiorcy. W dalszej części artykułu omówiono wpływ nowych technologii na sposób budowy łańcucha wartości oraz zaprezentowano specyfikę rynku internetowego jako zbioru akceptowanych społecznie reguł biznesowego oddziaływania. W artykule przedstawiono również cechy charakterystyczne marketingu internetowego oraz omówiono: nowy sposób postrzegania produktu jako konglomeratu wzajemnie uzupełniających się cech materialnych i niematerialnych o różnym potencjale digitalizacyjnym; sposoby kształtowania cen w zależności od różnych modeli biznesu; sposoby dystrybucji dóbr oraz model komunikowania wykorzystującego nowe technologie. (abstrakt oryginalny)

Porter's conception of value's building was presented in the paper, especially focusing on optimization of activities taken up with use of electronic media. In the first part of the paper it was stressed that the conception of value chain concerns to the situation of an existing product and organization's search for mechanisms, which from one side reduce costs and from the other side increase value for a costumer. Afterwards, effects of new technologies on the way of value chain building as well as specifics of internet market as a set of socially acceptable rules of business influence were presented. There were displayed also characteristic features of internet marketing and the following aspects were described: new way of product's perceiving, as a conglomerate of mutually complementary material and immaterial features with different digitalizing potential; way of prices' establishing depending on various business models; way of commodities' distribution and model of communication using new technologies. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. Christiaans, R.J. Zimmerman, Managing Electronic Channels: The KLM Cargo Cyberpets Case, „Journal of Information Technology" 1999, No. 14.
 2. CommerceNet, B2B Marketplaces in the New Economy 2000.
 3. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa, s. 150-153.
 4. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000, s. 27.
 5. B. Gregor, A. Łaszkiewicz, Przyszłość e-rynków w stronę collaborate e-commerce, W: Wykorzystanie Internetu w marketingu, praca zbior. pod red. E. Zeman-Miszewskiej, AE, Katowice 2003, s. 59.
 6. A. Hartman, J. Sifonis, J. Kadar, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001, s. 172-206;
 7. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 512-513.
 8. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, wdrażanie i kontrola, Geberthner & Ska, Warszawa 1994, s. 547.
 9. Ph. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 1055.
 10. Marketing bezpośredni obejmuje zarówno marketing online, jak również usługi handlowe realizowane za pośrednictwem Internetu. Ph. Kotler i in., Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 1052-1053.
 11. H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1993, s. 448.
 12. J. Rayport, J. Sviokla, Managing in the Marketspace, „Harvard Business Reviews" 1994, November-December; W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 174-177.
 13. W. Pizło, Zastosowanie internetu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Wieś Jutra, Warszawa 2007, s. 145-163.
 14. A. Pluta-Zaręba K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji w erze Internetu. W: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, praca zbiór, pod red. K. Rutkowskiego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 215.
 15. M.E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985, s. 37.
 16. B. Schmid, Electronic Markets in Tourism. In: Information and Communications Technologies in Tourism, praca zbior. pod red. W. Schertlera, A. Tjoa, H. Werthnera, Spring-Velag, Wien-New York 1994, wersja elektroniczna: www.netacademy.org/ne-tacademypublications.nsf/allpk/549.
 17. B. Slominska, Internet w zarządzaniu sprzedażą artykułów żywnościowych, „Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 18. A. Sznajder, Marketing wirtualny, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 170.
 19. J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 55-57.
 20. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 236-237.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu