BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bralewski Tomasz W., Hołubowicz Roman
Title
Personal Sales, Additional Promotion, Public Relations and Publicity as Elements of Horticultural Seed Companies' Promotion on the Polish Market
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 11-21, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Nasiennictwo, Ogrodnictwo, Wizerunek przedsiębiorstwa, Sprzedaż osobista, Promocja przedsiębiorstwa
Seed, Gardening, Company image, Personal selling, Promotion of enterprise
Note
summ.
Abstract
Omówiono elementy promocji ogrodniczych firm nasiennych na rynku polskim. Szczególną uwagę poświęcono takim elementom jak: sprzedaż osobista, promocja dodatkowa oraz budowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa.

This research was conducted in the years 2001-2005 with the main goal to estimate the importance of personal sales, additional promotion and public relations as elements of seed companies' promotion in the Polish market. The personal sales used in marketing activities in seed companies had two forms: passive and active. It was used only in contact with professional gardeners. The additional sale promotion included many tools, often used at the same time. In the case of the amateur gardeners, the most common sale promotion tool was an increase in seed weight in small seed bags while keeping the same price. For the professional gardeners, the most important sale promotion tool was a field day meeting organized by seed companies, especially the foreign ones, as well as participation in fairs and branch exhibitions. The sale promotion tools for seed wholesalers included mainly discounts based on the selling results of the former year. The seed companies also paid attention to public relations by using various activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babula-Grzmil R., Werner T., 2001: Warzywnicza oferta Polagry i KWO [Vegetable offer of 'Polagra']. Hasło Ogrodnicze 11, 44-47 [in Polish].
 2. Bralewski T.W., 2005: Wybrane czynniki wpływające na jakość marketingową nasion [Selected factors affecting marketing quality of seeds]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, 126-128 [in Polish].
 3. Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2005: Importance of different forms of advertising spots in promotion activities of Polish horticultural seed companies. Elelectronic J. Polish Agric. Univ., Hort. Vol. 8, Issue 4, Art. 5, www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-05.html.
 4. Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2005: Rola reklamy radiowej, telewizyjnej i Internetu w działaniach promocyjnych firm nasiennych na rynku polskim [The role of radio, television and Internet advertisements in the promotion activities of seed companies on the Polish market]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 4(2), 17-26 [in Polish].
 5. Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2005: Seasonal pattern of advertising of seed companies in Polish horticultural magazines. Elelectronic J. Polish Agric.Univ., Economics Vol. 8, Issue 4, Art. 65, www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-65.html.
 6. Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2005: The role of horticultural magazines in the promotion of vegetables cultivars on the Polish market. Abstracts 10th International Scientific Conference ENVIRO, 20 April 2005, Nitra, Slovak Republic, 21.
 7. Braun U., 2001: Dni Pola w ogrodniczych firmach nasiennych [The Field Days in horticultural seed companies]. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2, 30-32 [in Polish].
 8. Cenker E.M., 2003: Public relations. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu [in Polish].
 9. Duczmal K.W., 2000: Światowy przemysł nasienny [The world seed industry]. In: Nasiennictwo [Seed Science and Technology], T. 1. Red. K.W. Duczmal i H. Tucholska. PWRiL Poznań, 9^19 [in Polish].
 10. Filipek J., 2000: Tożsamość firmy efektywnym narzędziem budowania wizerunku [A company identity as an effective tool in public relations]. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie 7, 21-35 [in Polish].
 11. Hołubowicz R., 1999: Marketing nation [Seed marketing]. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu [in Polish].
 12. Hołubowicz R., Braun U., 2002: Promocja i jej znaczenie w handlu nasionami [Promotion and its importance in seed trade]. Ogrodnictwo 1, 17-20 [in Polish].
 13. Jakubów L., 2003: Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa istotnym elementem jego rozwoju [Creating public relations of a company as a significant element of its development]. In: Strategie marketingowe w procesach zmian. Red. A. Styś. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, 47-57 [in Polish].
 14. Kall J., 2003: Instrumenty promocji sprzedaży wykorzystywane we wprowadzaniu na rynek nowego produktu [Instruments of sale promotion used to enter the market with a new product]. Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 31, 101-110 [in Polish].
 15. Knopp G., 1998: Sponsoring jako element strategii promocyjnej przedsiębiorstwa [Sponsoring as an element of company promotion strategy]. Studium Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2, 103-126 [in Polish].
 16. Kotler Ph., 1994: Marketing. Analiza, planowanie, kontrola [Marketing. Analisis, planning, control]. Wyd. Gebethner i Ska Warszawa [in Polish].
 17. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V, 2002: Marketing. Podręcznik europejski [Marketing. A European Manual]. Polskie Wyd. Ekonomiczne Warszawa [in Polish].
 18. Laermer R., Prichinello M., 2004: Public relations. Gdańskie Wyd. Psychologiczne Gdańsk [in Polish].
 19. Langer W., 1998. Public relations jako rodzaj komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem [Public relations as a kind of communication of a company with a market]. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1, 75-85 [in Polish].
 20. Laskowski S., 1994: Eksplozja imprez [Events explosion]. Głos Wielkopolski 249, 17 [in Polish].
 21. Litka M., 2005: Oczekiwania, zadania i kierunki działania w hodowli roślin warzywnych [Expectations, tusks and activity directions in vegetable plants breeding]. Mat. X Ogólnopol. Zjazdu Hod. Roślin Ogród., 15-16 lutego 2005 r., ISK, Skierniewice, 35-55 [in Polish].
 22. Mruk H., 2002: Komunikowanie się w biznesie [Communication in business]. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 118-146 [in Polish].
 23. Nowak K., 1996: Rola imprez targowych w strategii promocji przedsiębiorstw [The role of fair events in the company promotion strategy]. Prace Licencjackie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, rok akademicki 1994/95 (wybór), 99-104 [in Polish].
 24. Podlaski S., 1991: Nasiennictwo w krajach rozwiniętych [Seed industry in the developed countries]. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 1, 2-8 [in Polish].
 25. Przybyłowski K., Hartley S.W, Kerin R.A., Rudelius W., 1998: Marketing. Dom Wydawniczy ABC Kraków [in Polish].
 26. Rawski M., 2001. Orientacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej [Marketing orientations and understanding of marketing strategies]. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach 4, 67-77 [in Polish].
 27. Ries A., Ries L., 2004: Upadek reklamy i wzlot public relations [The ads fall and rise of public relations]. Polskie Wyd. Ekonomiczne Warszawa [in Polish].
 28. Sabat M., Miernik M., 2001: Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego [Positioning of a company through creative building marketing public relations]. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach 4, 79-95 [in Polish].
 29. Sowa 1., 1997: Wpływ informacji marketingowej na zachowanie konsumenta [Effect of marketing information on clients'behaviour]. Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 141, 73-103 [in Polish].
 30. Szromnik A., 1999a: Targi i rynek targowy cz. I [Fair and its market]. Gazeta Targowa 4,28-29 [in Polish].
 31. Szromnik A., 1999b: Targi i rynek targowy cz. II [Fair and its market]. Gazeta Targowa 5, 29-30 [in Polish].
 32. Szromnik A., 1999c: Targi i rynek targowy cz. II [Fair and its market]. Gazeta Targowa 6, 23-24 [in Polish].
 33. Szromnik A., 2003. Strategia targowa przedsiębiorstwa - cele, narzędzia, decyzje [A fair strategy of a company - goals, tools and decisions]. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie 624, 37-51 [in Polish].
 34. Wiktor J. W, 2002: Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania [A functional structure of promotion - a reception field and the responce area]. Prace Nauk. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 6, 139-150 [in Polish].
 35. Zieliński M., 2003: Targi jako instrument marketingu bezpośredniego [Fairs as derect marketing instrument]. Forum Nauk. Instytutu Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1(16), 97-106 [in Polish].
 36. Zrałek J., 2001 : Kształtowanie zachowań konsumentów w toku rynkowej komunikacji przedsiębiorstw [Affecting the consuments' behaviour in the process of market communications of companies]. Zesz. Nauk. "Studia Ekonomiczne" Akademii Ekonomicznej w Katowicach 17, 161-188 [in Polish].
 37. Zrobek J., 2003: Promocja uzupełniająca w komunikacji małych i średnich przedsiębiorstw z pośrednikami handlowymi. Studia i materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi 10, 135-140 [in Polish].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu