BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deskiewicz Bartosz
Title
Decyzja w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości a ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
The Decision on the Need to Enter a Neighbouring Property in the Light of a Final Decision on Building Permission
Source
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 9, s. 60-67
Keyword
Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe, Prawo budowlane
Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings, Building Code
Abstract
Autor artykułu rozważa kwestię możliwości kwestionowania w postępowaniu w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, uregulowanym w art. 47 prawa budowlanego, ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Celem artykułu jest ustalenie, czy organ administracji publicznej w toku prowadzonego postępowania jest zobowiązany lub uprawniony do badania prawidłowości ostatecznego już rozstrzygnięcia wydanego w innym postępowaniu administracyjnym. Rozważań dotyczących tych kwestii autor dokonuje analizując reguły obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The author of the article considers the possibility of challenging the final decision on building permission in proceedings regarding the need to enter neighbouring real property, which is governed by article 47 of the construction law. The objective of the article is to establish whether a body of public administration is obliged or authorised during pending proceedings to analyse the correctness of a final settlement issued in other administrative proceedings.The author considers these issues by analysing the applicable rules in a democratic state of law and the general principles of administrative proceedings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Gniewek: Kodeks cywilny Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz do art. 140, Zakamycze, Kraków 2001.
  2. Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne, CH. Beck, Warszawa 1998, s. 90.
  3. Z. Niewiadomski: Prawo budowlane. Komentarz do art. 47, CH. Beck, Warszawa 2007.
  4. P Przybysz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 70.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu