BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuła Karol
Title
Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym
Research on the Agrarian Structure in Poland in Spatial Grasp
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 19-27, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agraryzm, Struktura agrarna, Użytki rolne
Agrarianism, Agrarian structure, Agricultural land
Note
summ.
Abstract
Dokonano przestrzennej analizy czterech struktur: obszarowej, użytków rolnych, klas bonitacyjnych użytków rolnych oraz zasiewów. Obiektami przestrzennymi badania są województwa Polski. Do wyłonienia grup o podobnych strukturach wykorzystano metodę taksonomii struktur. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper presents the analisys of four agrarian structures at the level of voivodships in Poland. As a result of the application of the relevant taxonomic procedure groups of voivodships of similar agrarian structures have been obtained. Each group has been shortly characterised. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bożek J., 2005: Struktura zasiewów według metod taksonomicznych, Wiadomości Statystyczne nr 5.
  2. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978: Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny nr 2.
  3. Kukuła K., 1973: O pewnych miernikach zmian struktury, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych o/PAN w Krakowie.
  4. Kukuła K., 1975: Przestrzenne badania różnic w strukturze zjawisk społeczno-ekonomicznych, [w:] Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, praca zb. pod red. K. Zająca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  5. Kukuła K., 1996: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
  6. Kukuła K., 2005: Statystyczna analiza struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, Prace Naukowe AR Wrocław, nr 1070, praca zb. pod red. S. Urbana.
  7. Szemberg A., 1995: Przemiany agrarne w chłopskim rolnictwie (na podstawie sondażu z 1994 r.), Warszawa.
  8. Urban S., 2003: Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Wyd. Oddz. PAN, Kraków, ser. Agr. XI Sekcja Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu