BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojna-Duch Elżbieta
Title
Zagadnienia długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne
New Legal Propositions on the Question of Debt of Self-Government Units
Source
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 5-11
Keyword
Sektor finansów publicznych, Dług, Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego
Public finance sector, Debt, Local government, Local government policy
Abstract
Obecny stan zobowiązań całego sektora finansów publicznych, jak i podsektora jednostek samorządu terytorialnego należy ocenić jako niezagrażający ich sytuacji finansowej, a wielkość długu publicznego za bezpieczną. W „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-11" założono, że w 2008 roku relacja PDP do PKB wyniesie 44,2%, a w 2011 roku obniży się do 41,9%, a zatem będzie się znajdowała poniżej założonego w projekcie ustawy o finansach publicznych progu 47%. W tym czasie dług podsektora samorządowego będzie się zwiększał -z 31,1 mld zł w 2007 roku do 40,3 mld zł w 2011 roku przed konsolidacją. Dlatego też w projektowany system prawny wmontowano, opisane w artykule, mechanizmy i konstrukcje prawne, mające na celu wzmocnienie kontroli zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zniesienie ograniczeń wiążących obecnie te jednostki, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The current balance of liabilities of the whole of the public finance sector and the sub-sector of territorial self-government units should be considered one which does not pose a threat to their financial condition, white the level of the public debt should be considered safe. "The public finance sector debt management strategy 2009 -2011" assumes that the ratio of public debt to CDP would be 44.2% in 2008 and would decline to 41.9% in 2011. As such, it would be below the threshold of 47% which is assumed in the Public Finance Bill. The debt of the self-government sub-sector before consolidation is planned to increase during this period - from PLN 31.1 billion in 2007 to PLN 403 billion in 2011. As a result, the mechanisms and legal structures described in the article have been introduced into the planned legal system in order to reinforce control over the drawing of liabilities by territorial self-government units, while the restrictions which are currently in force on these units, for which the drawing of even reasonably large financial liabilities could be an instrument of a safe development policy, have been eliminated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Borodo: Wybrane zagadnienia prawne długu publicznego i deficytu budżetowego, w pracy zbiorowej: Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe pro publico bono, Księga jubileuszowa profesora [ana Głuchowskiego, Toruń 2002, s. 370.
  2. E. Chojna-Duch, M. Bitner: Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, (w:) E. Chojna-Duch i H. Litwińczuk (red.): „Prawo Finansowe", Warszawa 2007, s. 126.
  3. A. Wernik: Finanse publiczne, Warszawa 2007, ss. 107 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu