BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiewióra Marek
Title
Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego
The Impact of the Budget's Operating Surplus on the Financial Condition of the Territorial Self-Government Unit
Source
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 12-18
Keyword
Polityka finansowa, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne
Financial policy, Local government, Public finance
Note
Zawiera tabele: [1] Obliczanie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące), [2] Wielkość nadwyżki operacyjnej w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, [3] Liczba jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżką operacyjną, [4] Wielkość nadwyżki operacyjnej budżetów JST a ich wydatki majątkowe w latach 2003-2007, [5] Wielkość nadwyżki operacyjnej a spłata długu JST w latach 2003-2007
Abstract
W artykule podjęto próbę sformułowania na podstawie obowiązujących przepisów o finansach publicznych pojęcia „nadwyżka operacyjna" i metodologii jej obliczania. Zaprezentowano jednocześnie zbiorcze dane o wielkości nadwyżki operacyjnej oraz, co najważniejsze, określono jej wpływ na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego. W celu pokazania pełnego wpływu nadwyżki operacyjnej na kondycję finansową jednostki samorządowej przeanalizowano również faktyczne przepływy środków finansowych między jednostką a innymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to formulate the notion of "operating surplus" and the methodology for calculating it on the basis of the applicable regulations on public finance. Collective data has simultaneously been presented on the level of the operating surplus and, most importantly, its impact on the financial condition of territorial self-government units has been specified. The actual cash flows between the unit and other entities have also been analysed in order to illustrate the full impact of the operating surplus on the financial condition of the territorial self-government unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Bitner: Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
  2. W. Gonet: Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Monografie i Opracowania, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
  3. M. Korolewska: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa, informacja nr 1164 (IP-108G), dostępna 15 września 2008 r. na stronie internetowej http://biurose.sejm.govpl/teksty
  4. M. Kosek-Wojnar: Gmina na rynkach pożyczkowych, AE, Kraków 1996.
  5. M. Poniatowicz: Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  6. P. Swianiewicz: Nadwyżka operacyjna, .Wspólnota" 2007, nr 15/813.
  7. http://www.mofnet.gov.pl/index.php?con-st=6
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu