BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peljan Michał
Title
Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli obiektów budowlanych
Subjective and Objective Scope of Building Inspections
Source
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 70-80
Keyword
Prawo budowlane, Jakość produktów budowlanych, Rynek budowlany
Building Code, Quality of construction products, Construction market
Abstract
W artykule zawarto analizę przepisów ustawy - Prawo budowlane z 1994 roku regulujących zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli obiektów budowlanych. Opracowanie wskazuje, kto zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli budowlanych i jakie obiekty podlegają takim kontrolom. Wnikliwej analizie poddano poszczególne kategorie kontroli obiektów budowlanych, wyróżnione ze względu na rodzaje kontrolowanych obiektów oraz urządzeń budowlanych, jak również okres, w którym kontrole powinny być przeprowadzane. Analizie poddano także treść oraz następstwa ostatniej nowelizacji prawa budowlanego, związanej z rozszerzeniem obowiązku kontroli na obiekty wielkopowierzchniowe. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the provisions of the Construction Law of 1994 governing objective and subjective building inspections. The study indicates who is obliged to conduct building inspections and which buildings are to be subject to such inspections. A detailed analysis has been presented of the individual categories of building inspections, which are distinguished by the types of buildings and construction equipment inspected, as welt as the timing in which the inspections should be conducted. The wording and the consequences of the latest amendment to the Construction Law regarding the extension of the duty to inspect large floor space buildings have also been analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Dziewiński, P. Ziemski: Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 267.
  2. E. Janiszewska-Kuropatwa (w:) Z. Niewiadomski (red.): Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2007, s. 614
  3. R. Krupa-Dąbrowska: Przedsiębiorcy mają miesiąc na kontrolę budynków, „Rzeczpospolita" z 5 listopada 2007 r.
  4. Opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 9 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania, www.gunb.gov.pl
  5. E. Radziszewski: Prawo budowlane, Przepisy i komentarz. Warszawa 2006, s. 196.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu