BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wątorek Bogumiła
Title
Przykładowe symulacje wysokości stóp zastąpienia z części kapitałowej w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce
The Impact of the Replacement Rate From Funded Pillars on the Overall Replacement Rate in a Reformed Pension System in Poland
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 497-507, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Świadczenia emerytalne, Kapitałowy fundusz emerytalny
Pension funds, Pension benefits, Capital pension funds
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę wpływu kapitałowego gromadzenia oszczędności emerytalnych na wysokość stopy zastąpienia w systemie emerytalnym w Polsce. W oparciu o przyjęte założenia, głównie o charakterze makroekonomicznym oraz demograficznym przeprowadzone zostały badania dla wybranych przykładów. Symulacje te posłużyły do wskazania najważniejszych czynników, które mogą spowodować podwyższenia lub obniżenie stopy zastąpienia z części kapitałowej.

The main aim of this paper is to present an impact of fully funded pillars on the overall replacement rate in a reformed pension system in Poland. Projections shown in this paper are based on the macroeconomic and demographic assumptions. The results of research allow to indicate the main factors, which have an influence on the replacement rate from funded pillars. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
  2. GUS (2004), Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa
  3. GUS, Prognozowane współczynniki zgonu mężczyzn i kobiet na rok 2030, dane niepublikowane
  4. KNUiFE (2003), Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa
  5. Szumlicz T., Żukowski M. (red.) (2004), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa
  6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 192, poz. 1118 z późn. zm.)
  8. Wątorek B. (2007), Kapitałowe programy emerytalne w Polsce - ocena i perspektywy rozwoju, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu