BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Sabina
Title
Krótka sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2007
Short Sale at the Warsaw Stock Exchange, 2002-2007
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 459-471, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Transakcje giełdowe, Sprzedaż, Papiery wartościowe
Stock market, Stock exchange dealings, Sale, Securities
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono mechanizm działania krótkiej sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w kontekście istniejących regulacji prawnych. Ukazano wady i zalety tej strategii inwestycyjnej. Zaprezentowano jak kształtowała się krótka sprzedaż na giełdzie warszawskiej w latach 2002-2007.

The article considers the strategy of investing - short selling - which is a way to profit from the decline in price of a stock. A short sale is the sale of a stock that is not owned by the seller, but must be borrowed and is promised to be delivered. The article presents the mechanism of this techniąue on the Polish market, describes the basie rules of short selling at the Warsaw Stock Exchange and explains its limitations by the terms of Polish law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aitken M.J., Frino A., McCorry M.S., Swan P.L. (1998), Short sales are almost instantaneously bad news: evidence from the Australian Stock Exchange, "Journal of Finance" nr 53, s. 2205-2223
 2. Diamond D.W., R.E. Yerrecchia (1987), Constraints on short selling and asset price adjustment to private information, "Journal of Financial Economics" nr 18, s. 277-311
 3. Figlewski S. (1981), The informational effects on restrictions on short sales: some empirical evidence, "Jounial of Financial and Quantitative Analysis" nr 16, November, s. 463-476
 4. Hrycaj M. (2004), Krótka sprzedaż, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, tom 2, s. 315-322
 5. Krótka sprzedaż. Broszura informacyjna (2006), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa
 6. Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszy mi zmianami
 7. Rogalska T. (2006), Krótka sprzedaż. Biuletyn Miesięczny Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE Nr 40 [w] Gazeta Ubezpieczeniowa online (www.gu.com.pl) z 31.10.2006
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2006 w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 67 póz. 481)
 9. Staley K. F. (2001), Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków
 10. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego - Uchwała nr 4/2006 Zarządu Giełdy z 10 stycznia 2006
 11. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, póz. 1538) Woj cieki M. (2003), Krótka sprzedaż - wybrane aspekty. Materiały szkoleniowe GPW, "Rynek Terminowy" nr 19/2003
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu