BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Wydział Finansów), Wydymus Zofia (Wydział Zarządzania)
Title
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej
The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 79-99, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Teoria rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Informacyjna funkcja rachunkowości, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Accounting theory, Financial accounting, Information function of accounting, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
summ.
Abstract
Omówiono przesłanki i uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedstawiono rolę rachunkowości jako źródła informacji dla rachunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Corporate social responsibility has developed on the basis of the economic and social interdependence between companies and individuals that performs both an internal and external function in relation to the economy. It consists in society gaining the possibility to control economic events whose effects impact upon individuals and the natural environment. This control, and its assessment, may be carried out on the basis of diverse information provided by companies and used by stakeholders. Accounting as an applied economic science (an information and control system) may fully satisfy the need to account for corporate social responsibility. This entails both defining relevant economic categories and designing rules to measure them as well as carrying out this measurement in economic practice. (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Andrzejewski M., Potrzeba atestacji systemów informatycznych wspomagających współczesną rachunkowość przedsiębiorstw [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 3. Bąk M., Obszary zainteresowań współczesnej rachunkowości [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 4. Bloom H., Woot Ph. de, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 5. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1993, nr 23.
 6. Burzym E., Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990.
 7. Burzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 401.
 8. Burzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 401.
 9. Clarke T., The Stakeholder Corporation: A Business Philosophy for the Information Age, „Long Range Planning” 1998, vol. 31, nr 2.
 10. Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, „Academy Management Review” 1995, nr 1.
 11. Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 12. Gmytrasiewicz M., Współczesne problemy teorii rachunkowości w Polsce [w:] Współczesne problemy rachunkowości i informatyki, Zeszyt nr l - Rachunkowość, AE w Katowicach, Katowice 1989.
 13. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 14. Hendriksen E.A., Breda M.F. van, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Jaglińska Z., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1982, nr 7.
 16. Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce, red. A. Węgrzecki, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 17. Luty Z., Tradycja a rzeczywistość rachunkowości (Rachunkowość - abstrakcja rzeczywistości) [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 18. Marek-Bieniasz A., Odpowiedzialność ekologiczna i inne wartości przyrodnicze w świetle strategii zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekologii” 1999, nr 6.
 19. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, oprac, i tłum. I. Koładkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 20. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 21. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Samitowski W., Problem określenia źródeł wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 23. Stępień M., Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych) [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
 25. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 26. Współczesne problemy rachunkowości, red A. Jarugowa, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu