BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Artyszak Arkadiusz
Title
Skutki pierwszego roku reformy rynku cukru dla polskich plantatorów na przykładzie gospodarstwa pana Witolda Ferensa
The Effects of the First Year of Sugar Market Reform for Polish Farmers for Example Mr Witold Ferens's Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 7-9, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkcja cukru, Reforma UE
Sugar production, EU Reform
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było przedstawienie skutków wprowadzenia reformy rynku cukru na podstawie wybranego gospodarstwa. Nowe przepisy spowodowały obniżenie wartości produkcji buraków cukrowych w przeliczeniu na l ha. Nie spowodowały obniżenia produkcji dla całego gospodarstwa, ale było to możliwe dzięki zakupowi dodatkowego limitu produkcyjnego. Jednocześnie o 37% zmniejszyła się wartość nadwyżki bezpośredniej. (abstrakt oryginalny)

The effects of sugar reform market was presented in this paper for example selected farm. New regulations caused reduced value of sugar beet production per 1 ha. They didn t cause it for all farm, because farmer bought an extra limit. The direct surplus decrease 37%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Artyszak A. 2006. Nadwyżka bezpośrednia produkcji buraka cukrowego a reforma rynku cukru. Roczniki Naukowe SERiA tom VIII, zeszyt 1. Warszawa - Poznań: 7-9.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 207, poz. 1526).
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L. 58, s. l z 28.02.2006).
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L 58 s. 32 z 28.02.2006 r.).
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. WE L 58 s. 42 z 28.02.2006 r.)
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu