BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barabasz Adela
Title
Osobowość organizacji : zastosowanie w praktyce zarządzania
Organizational Personality : Its Application in Management Practice
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 186), 2008, nr 1198, 238 s., rys., tab., bibliogr. s. 221-233
Keyword
Teoria organizacji, Psychologia, Osobowość człowieka, Psychologia grupy, Psychologia społeczna, Praca zespołowa, Kultura organizacji, Osobowość lidera, Studium przypadku, Przegląd literatury
Organisation theory, Psychology, Human personality, Group psychology, Social psychology, Team work, Corporate culture, Leader's personality, Case study, Literature review
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane koncepcje wywodzące się z nauk o organizacji i zarządzaniu oraz teorii psychologicznych ważne dla tematyki osobowości organizacji. Przedstawiono dorobek badań psychologicznych na temat dynamiki grup, odwołując się do podejścia społeczno-poznawczego oraz prac psychoanalityków grupowych. Zamieszczono przegląd teorii i badań mówiących o znaczeniu emocji w życiu organizacji i podkreślono znaczenie, jakie mają emocje przeżywane na poziomie nie tylko jednostki, lecz także grupy i organizacji. Omówiono pokrótce koncepcje E. Scheina i G. Hofstede'a i przedstawiono przegląd definicji kultury organizacyjnej. Zaprezentowano koncepcję tożsamości zbiorowej wychodząc od pojęcia "ja" stosowanego w odniesieniu do jednostki, poprzez koncepcje tożsamości indywidualnej. Przedstawiono własne rozumienie osobowości organizacji oraz omówiono zagadnienia metodologiczne i wyniki badań empirycznych nt. osobowości organizacji.

The idea of organizational personality is an attempt to look upon an organization and problems in its management in broader terms by invoking psychological concepts of personality, with special regard to the psychoanalytic approach. Considering an organization in categories of personality, pointing out the close connection with the personalities of its leaders, also shifts attention from the individual and the individual sources of emotional processes to group processes which arise within the framework determined by the structure as well as the character of the organization's basic activity. While regarding such concepts as culture and personality or identity and personality as interchangeable is treated critically here, effort was made to show their differences as well as their interdependence. In this article, an understanding of organizational personality is presented as the whole of the internal mechanisms which integrate the psychological and social activities of an organization's members under the conditions determined by its structure and the nature of its activity. The theoretical bases for the idea of organizational personality as well as its scope and specificity are discussed by reference to organizational culture and organizational identity. A suggestion for a research approach is also presented as are the results of a study which indicate the possibilities offered by the application of the idea of organizational personality in the managing an organization. This article is conceptual in that it presents certain ways of thinking about an organization based on the mechanisms of the functioning of personality. Viewing an organization using categories of personality reveals the influence of individual ways of acting and of adaptation to the environment which representatives of the leadership display while managing on the whole organization's way of functioning. It shows that individual style of functioning and the functioning style of the whole organization have points in common, whereas identifying typical dysfunctions and locating their sources allows one to plan countermeasures accurately if they are necessary in the given organization. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agazarian Y., Peters R., 1995, The Visible and Invisible Group, Karnac, London.
 2. Ahlin G., 1985, Myśląc o matrycy grupowej, Group Analysis, XVIII/2, Instytut Analizy Grupowej, Kasztów.
 3. Ahme G., 1990, Agency and Organization: Toward an Organizational Theory of Society, Sage, London.
 4. Aldag R.J., Stearns T.M., 1987, Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
 5. Allport F.H., 1924, Social Psychology, Houghton, Mifflin, New York.
 6. Allport G.W., 1961, Pattern and Growth in Personality, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 7. Allport G.W., 1968, The Person in Psychology, Bacon Press, Boston.
 8. Alpert S., Whetten D.A., 1985, Organizational Identity, w: L.L. Cummings, B.M. Staw (eds.), Research in Organizational Behavior, JAI Press, Greenwich.
 9. Anzieu D., 1984, The Group and the Unconscious, Routledge & Kegan Paul, London.
 10. Anzieu D., 1990, A Skin for Thought, Karnac Books, London.
 11. Argyris Ch., 1957, Personality and Organization, Harper, New York.
 12. Armstrong D., 2005, Emotions in Organizations: Disturbance or Intelligence?, w: C. Huffmgtoney et al, Working Below the Surface, Tavistock Clinic Series, London.
 13. Armstrong D., 2006, Organization in the Mind, Karnac, New York.
 14. Asch S.E., 1952, Social Psychology, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NY.
 15. Ashkanasy N.M., Daus C.S., 2002, Emotions in the Workplace: The New Challenge for Managers, "Academy of Management Executive", vol. 16, no. 1.
 16. Ashkanasy N.M., Hartel C.E.J., Zerbe J.W (eds.), 2000, Emotions in the Workplace: Theory, Research, and Practice, Quorum, Westport, CT.
 17. Astrachan B.M., Flynn H.R., 1976, The Intergroup Exercise: A Paradigm for Learning about the Development of Organizational Structure, w: E.J. Miller (ed.), Task and Organization, Wiley, London.
 18. Bales R.F., 1950, Interaction Process Analysis: A Method for the Study of Small Group, University of Chicago Press, Chicago.
 19. Balmer, Wilson, 1998, Corporate Identity, "International Studies of Management and Organization", vol. 28.
 20. Bandura A., 1986, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ.
 21. Bandura A., 2001, Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective, "Annual Review of Psychology", vol. 52.
 22. Barabasz A., 2004, Charyzma a narcystyczna osobowość lidera, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1054.
 23. Barabasz A., 2006a, Opór wobec zmian w ujęciu psychodynamicznym, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1141.
 24. Barabasz A., 2006b, Psychologiczny model organizacji. Kultura, tożsamość, osobowość. Organizacja i Kierowanie nr 3, KNOiZ PAN, Warszawa.
 25. Barabasz A., 2006c, Zarządzanie emocjami - wyzwanie dla kadry kierowniczej, w: P. Ploszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 26. Bartkowiak G., 2003, Psychologia zarządzania, wyd. 3 uzup., Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji.
 27. Baumeister R.F., 1997, Identity, Self-concept, and Self-esteem: The Role of Lost and Found, w: R. Hogan, J.A. Johnson, R.S. Briggs (eds.), Handbook of Personality Psychology, Academic Press, San Diego.
 28. Baumol W.J., 1959, Business Behavior, Value and Growth, Macmillan, New York.
 29. Berg P.O., Kreiner K., 1990, Corporate Architecture: Turning Physical Settings into Symbolic Resources, w: P. Gagliardi (ed.) Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape, Walter de Gruyter, Berlin.
 30. Berger P.L., Kellner H., 1981, Sociology Reinterpreted, Penguin, Harmondsworth.
 31. Bertalanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 32. Beyer J.M., 1984, Ideologies, Values and Decision Making in Organizations, w: P.C. Nystrony, W.H. Starbuck (eds.), Handbook of Organizational Design, Oxford Uniwersity Press, Oxford.
 33. Beyer J.M., Nino D., 2000, Culture as a Source, Expression and Reinforcer of Emotions in Organizations, w: R.L. Payne, C.L. Cooper (eds.), Emotions at Work: Theory, Research, and Applications for Management, Wiley, Chichester UK.
 34. Bielski M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 35. Bikont A., 1988, Tożsamość społeczna - teorie, hipotezy, znaki zapylania, w: M. Jarymowicz (red.), Studia nad spostrzeganiem relacji "ja-inni": tożsamość, indywiduacja, przynależność, Ossolineum, Wrocław.
 36. Bierema L., Berdish D., 1999, Creating a Learning Organization: A Case Study of Outcomes and Lessons Learned, "Performance Improvement", vol. 38, no. 4.
 37. Bion W.,1959, Experiences in Groups, Tavistock Publications, London.
 38. Bion W., 1968, Experiences in Groups and other Papers, Tavistock Publications, London.
 39. Block J., 1981, Some Enduring and Consequential Structures of Personality, w: A.I. Rabin (ed.), Further Explorations in Personality, Wiley, New York.
 40. Board R. de, 2003, The Psychoanalysis of Organizations, A Psychoanalytic Approach to Behavior in Groups and Organizations, Brunner-Routledge, New York.
 41. Bokszański Z., 2005, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Boone L.E., Kurtz D.L., 1992, Management, McGraw-Hill, New York.
 43. Boulding K.E., 1956, General Systems Theory. The Skeleton of a Science, "Management Science", no. 8.
 44. Boulding K.E., 1962, Conflict and Defense, Harper& Row, New York.
 45. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 46. Brewer M.B., 1979, ln-group Bias in the Minimal Intergroup Situation: A Cognitive-motivational Analysis, "Psychological Bulletin", no. 86.
 47. Brewer M.B, 1991, The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time, "Personal and Social Psychology Bulletin", no. 17.
 48. Bridges W., 2000, The Character of Organizations. Using Personality Type in Organization Development, Davies-Black Publishing, Mountain View, California.
 49. Brown R., 2006, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 50. Brown R., Turner J.C., 1981, Interpersonal and Intergroup Behavior, w: J.C. Turner, H. Giles (eds.), Intergroup Behavior, Oxford, Blackwell.
 51. Burrell G., Morgan G., 1979, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 52. Cakrt M., 2006, Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 53. Cameron K.S., Quinn R.E., 2003, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 54. Campbell D.T., 1958, Common Fate, Similarity, and Other Indices of the Status of Persons as Social Entities, "Behavioral Science", no. 3.
 55. Cartwright D., Zander A. (red.), 1968, Group Dynamics. Research and Theory, Harper & Row, New York.
 56. Cialdini R., 1994, Wywieranie wplywu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 57. Conley J.J., 1985, Longitudinal Stability of Personality Traits: A Multitrait-multimethod-multioccasion Analysis, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 49.
 58. Cross S., Markus H.R., 2001, Possible Selves across the Life Span, "Human Development", no. 34.
 59. Cyart R.M., March J.G., 1963, A Behavioral Theory of the Finn, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 60. Czerska M., 1996, Jak przeprowadzić zmiany organizacyjne w firmie?, ODDK, Gdańsk.
 61. Czermiński A. et al, 2001, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń.
 62. Czupiał J., Karaś M., 2003, Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie i zarządzaniu nim, w: J.Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 63. Dajek E.R., 2006, Polska standaryzacja "Testu osobowości" E. Mitteneckera i W. Tomana, ERDA, Warszawa.
 64. Deal T.E., Kennedy A., 1982, Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life, Reading, Addison- Wesley, MA.
 65. De Dreu C. K.W., West M., Fischer A., MacCurtain S., 2001, Emotions in Teams, w: S. Fineman (ed.), Emotion in Organizations, Sage, Newbury Park, CA.
 66. Deetz S., 1992, Democracy in an Age of Corporate Colonization, State University of New York Press, Albany, NY.
 67. Denison D.R., 1990, Corporate Culture and Organizational Effectiveness, John Willey & Sons, New York.
 68. Diamond M., 1993, The Unconscious Life of Organizations: Interpreting Organizational Identity, Quorum, London.
 69. Diener E., 1976, Effect of Prior Destructive Behavior, Anonymity, and Group Presence on Deindividualization and Aggression, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 33.
 70. Diener E., 1979, Deindividualization, Self-awareness and Disinhibition, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 37.
 71. Doktor K., 1976, Socjologiczna teoria organizacji, Instytut Organizacji i Kierowania, Warszawa.
 72. Dollard J., Miller N. E., 1969, Osobowość i psychoterapia, PWN, Warszawa.
 73. Donnelly J., Gibson J., Ivancevich J., 1992, Fundamentals of Management, Homewood, Irwin Inc., Boston.
 74. Drat-Ruszczak K., 2000, Teorie osobowości - podejście psychodynamiczne i humanistyczne, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk.
 75. Dudek Z. W., 2002, Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 76. Durkin J. (red), 1981, Living Groups: Group Psychotherapy and General System Theory, Brunner-Mazel, New York.
 77. Dutton J., Dukerich J., 1991, Keeping an Eye on the Mirror: Image and Identify in Organizational Adaptation, "Academy of Management Journal", no. 34.
 78. Dutton J., Dukerich J., Harquail C. V., 1994, Organizational Image and Member Identification, "Administrative Science Quarterly", no. 39.
 79. Ekman P., Davidson R.J. 1999, Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk.
 80. Encyklopedia powszechna, 1975, PWN, Warszawa.
 81. Epstein S., 1990, Wartości z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii "ja", w: J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.). Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Instytut Psychologii PAN, Wrocław.
 82. Erikson E.H., 1994, Dimension of a New Identity, W.W. Norton Co., New York.
 83. Erikson E.H., 1997, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 84. Erikson E.H., 2004, Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka Poznań.
 85. Eysenck H., Wilson G.D., 1973, The Experimental Study of Freudian Theories, Methuen, London.
 86. Fedeli M., 2003, Temperamenty, charaktery, osobowości, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 87. Ferenczi S., 1952, First Contributions to Psychoanalysis, Hogarth Press, London.
 88. Fhaner S., 1996, Słownik psychoanalityczny, GWP, Gdańsk.
 89. Fineman S., 1993, Organizations as Emotional Arenas, w: S. Fineman (ed.) Emotion in Organizations, Sage, Newbury Park, CA.
 90. Fineman S., 1994, Organizing and Emotion, w: J. Hassard, M. Parker (red.), Towards a New Organization Theory, Routledge, London.
 91. Fineman S., 1996, Emotion and Organizing, w: S. Clegg, C.Hardy, W. Nord (eds.) Handbook of Organization Studies, Sage Publications, London.
 92. Fineman S. (ed.), 2001, Emotion in Organizations, Sage, Newbury Park, CA.
 93. Flis M. (red.), 2004, Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
 94. Forehand G.A., Gilmer B.V., 1983, Różnice środowiska w badaniach nad zachowaniami w organizacji, w: W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa.
 95. Foulkes S.H., 1964, Therapeutic Group Analysis, George Allen & Unwin, London.
 96. Foulkes S.H., 1975, Group-Analytic Psychotherapy. Method and Principles, Gordon and Breach, Science Publishers, London.
 97. Freud A., 2004, Ego i mechanizmy obronne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 98. Freud Z., 1921, Group Psychology and the Analysis of the Ego, w: J. Strachey (ed.), The Standard Edition of the Complex Psychological Works of Sigmunt Freud, t. 12, Hogarth Press, London.
 99. Freud Z., 1975, Psychologia zbiorowości i analiza ego, w: Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa.
 100. Freud Z., 1993, Tabu i totem, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 101. Freud Z., 1997, Pisma psychologiczne. Wydawnictwo KR, Warszawa.
 102. Freud Z., 1999, Dzieła, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 103. Frijda N.H., 2005, Punkt widzenia psychologów, w: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, GWP, Gdańsk.
 104. Frijda N.H., Mesquita B., 1994, The Social Rules and Functions of Emotions, w: S. Kitayama, H.R. Markus, Emotion and Culture: Empirical Studies of Mutual Influence, American Psychological Association, Washington.
 105. Fromm E., 1978, Ucieczka od wolności. Czytelnik, Warszawa.
 106. Fryzeł B., 2005, Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 107. Gabriel Y., 1991, Organizations and Their Discontents: A Psychoanalytic Contribution to the Study of Organizational Culture, "Journal of Applied Behavioral Science", vol. 27, no. 3.
 108. Gabriel Y., 1998, Psychoanalytic Contributions to the Study of the Emotional Life of Organizations, "Administration and Society", vol. 30, no. 3.
 109. Gabriel Y., 2000, Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies, Oxford University Press, Oxford.
 110. Gabriel Y., Carr A., 2002, Organization, Management and Psychoanalysis: An Overview, "Journal of Managerial Psychology", vol. 17, no. 5.
 111. Gardner H., 1983, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York.
 112. Gay P., 1989, Freud: A Life for Our Time, Anchor Books, New York.
 113. Geertz C., 1973, The Interpretation of Culture, Basic Books, New York.
 114. Gellerman S.W., 1960, People, Problems and Profits: The Uses of Psychology in Management, McGrew Hill, New York.
 115. George J.M., Brief A.P., 1992, Feeling Good-Going Good: A Conceptual Analysis of the Mood at Work-Organizational Spontaneity Relationship, "Psychological Bulletin", no. 772.
 116. George J.M., 1990, Personality, Affect, and Behavior in Groups, "Journal of Applied Psychology", no. 76.
 117. Gluszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 118. Goffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
 119. Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 120. Greenberg R.P., Fisher S., 1985, The Scientific Credibility of Freud's Theories and Therapy, Basic Books, New York.
 121. Greiner L.E., 1972, Evolution and Revolution as Organization Grow, "Harvard Business Review", July-August.
 122. Griffin W., 2007, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 123. Griffiths P.E., 1997, What Emotions Really Are: The Problem Of Psychological Categories, The University of Chicago Press, Chicago.
 124. Gross J., Levenson R., 1997, Hiding Feeling: The Acute Effects of Inhibiting Negative and Positive Emotions, "Journal of Abnormal Psychology", no. 2.
 125. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 126. Grzegołowska-Klarkowska HJ., 1986, Mechanizmy obronne osobowości, PWN, Warszawa.
 127. Hall C.S., Lindzey G., 1990, Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
 128. Hall E.T., 1984, Poza kulturą, PWN, Warszawa.
 129. Hall R.W., 1970, Organization - Structure and Process, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
 130. Hall R.W., 1993, A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", vol. 14.
 131. Hammer M., 1996, Beyond Reengineering. How the Process-centered Organization is Changing Our Work and Our Lives, Harper Business, NY.
 132. Handy Ch., 1976, Understanding Organizations, Penguin Books, London.
 133. Hassard J., Holliday R., Willmott H., 2000, Body and Organization, Sage, London.
 134. Hassard J., Parker M. (eds.), 1994, Towards a New Organization Theory, Routledge, London.
 135. Hassard J., Pym D. (eds.), 1990, The Theory and Philosophy of Organizations: Critical Issues and New Perspectives, Routledge, London.
 136. Hatch M.J., 2002, Teoria organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 137. Hatch M. J., Schultz M., 2000, Scaling of the Tower of Babel: Relational Differences between Identity, Image and Culture in Organizations, w: The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford.
 138. Hatfield E., Caccioppo J.T., Rapson R.L., 1994, Emotional Contagion, Cambridge University Press, New York.
 139. Have W. ten, Stevens F., Van der Eist M., Pol-Coyne F., 2002, Key Management Models. The Management Tools and Practices That Will Improve Your Business"? Prentice Hall, NJ.
 140. Hermans H.J.M., Hermans-Jansen E., 2000, Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii, przekł. P. Oleś, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 141. Herriot P., 2001, Future Work and Its Emotional Implications, S. Fineman (ed.), Emotion in Organizations, Sage, Newbury Park, CA.
 142. Hess U., Kirouac G., 2005, Ekspresja emocji w grupach, w: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, GWP, Gdańsk.
 143. Hinshelwood R.D., Chiesa M., 2002, Organizations, Anxieties and Defences, Whurr Publishers, London.
 144. Hinshelwood R.D., Skogstad W., 2000, Observing Organization, Routledge, London.
 145. Hirschhorn L., 1995, The Workplace within: Psychodynamics of Organizational Life, Cambridge, MA: MIT Press.
 146. Hochschild A., 1983, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California Press, Berkeley.
 147. Hofstede G., 1980, Culture' Cosequences: International Differences in Work-Related Value, Sage, Beverly Hills.
 148. Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje, Warszawa, PWE.
 149. Hogg M.A., Terry D.J., 2000, Social Identity and Self-categorization Process in Organizational Context, "Academy of Management Review", no. 25.
 150. Huffington C. et al., 2005, Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations, Tavistock Clinick Series, London.
 151. Izard C.E., 1991, The Psychology of Emotions, Plenum, New York.
 152. Izard C.E., 1992, Basic Emotions, Relation among Emotions, and Emotion-Cognition Relations, "Psychological Review", no. 99(3).
 153. Izard C. E., Libero D. Z., Putnam P., Haynes O. M., 1993, Stability of Emotion Experiences and Their Relations to Traits of Personality, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 64.
 154. Jacobson-Widding A. (ed.), 1983, Identity: Personal and Sociocultural, Uppsala University, Uppsala.
 155. Jakubik A., 1979, Histeria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 156. Jakubik A., 1989, Podstawowe kierunki psychiatrii dynamicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 157. Jakubik A., 1997, Zaburzenia osobowości, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 158. James L.R., Jones A.P., 1974, Organizational Climate: A Review of Theory and Research, "Psychological Bulletin", no. 12.
 159. James L.R., Sells B., 1981, Psychological Climate: Theoretical Perspective and Empirical Research, w: D. Magnusson (ed.), Towards a Psychology of Situation: an Interactional Perspective, Hillsdale, New Jersey.
 160. James W., 1948, Psychology, World, Cleveland, OH.
 161. Jaques E., 1951, The Changing Culture of Factory, Tavistock, London.
 162. Jaques E., 1955, The Social Systems as a Defence Against Depressive and Persecutory Anxiety, w: M. Klein, P. Heimann, R. Money-Kyrle (eds.), New Directions in Psycho-Analysis, Tavistock Publications, London.
 163. Jaques E., 1976, A General Theory of Bureaucracy, Heinemann, London.
 164. Jarymowicz M. (red.), 1988, Studia nad spostrzeganiem relacji "ja-inni": tożsamość, indywiduacja, przynależność, Ossolineum, Wrocław.
 165. Jenkins R., 1996, Social Identity, Routledge, London-New York.
 166. Jenks Ch., 1993, Culture, Routledge, London.
 167. Johnson R.D., Downing L.L., 1979, Deindividuation and Valence of Cues: Effects on Prosocial and Antisocial Behavior, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 37.
 168. Jung C.G., 1971, Extracts from Aion: Researches into the Phenomenology of Self, w: J. Campbell (ed.) The Portable Jung, Viking Press, New York.
 169. Jung C.G., 1976, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, Warszawa.
 170. Jung C.G., 1997a, Podstawy psychologii analitycznej: wykłady tavistockie, Wydawnictwo Wrota, Warszawa.
 171. Jung C.G., 1997b, Typy psychiczne, Wydawnictwo Wrota, Warszawa.
 172. Kanagawa C., Cross S.E., Markus H.R., 2001, Who Am I? The Cultural Psychology of the Conceptual Self, "Personality and Social Psychology Bulletin", no. 27.
 173. Kahn R.L., 1976, Individual and Corporation: The Problem of Responsibility, w: E.J. Miller (ed.), Task and Organization, John Wiley, London.
 174. Kahn W.A., 1993, Caring for the Caregivers: Patterns of Organizational Caregiving, "Administrative Science Quarterly", no. 38 (4).
 175. Katz D., Kahn R.L., 1979, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 176. Kernberg O., 1976, Object-relations Theory and Clinical Psychoanalysis, Aronson, New York.
 177. Kernberg O., 1979, Regression in Organizational Leadership, "Psychiatry", no. 49.
 178. Kernberg O.F., 1980, Internal World and External Reality. Object Relations Theory Applied, Jason Aronson, New York.
 179. Kernberg O., 1982, Self, Ego, Affect and Drives, "Journal of the Psychoanalytic Association", no. 30.
 180. Kets de Vries M.F., 1980, Organizational Paradoxes. Clinical Approaches to Management, Routledge, London-New York.
 181. Kets de Vries M.F., 1984, The Irrational Executive: Psychoanalytic Explorations in Management, "International Universities Press", New York.
 182. Kets de Vries M.F.R., Miller D., 1984, The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management, Jossey-Bass, San Francisco.
 183. Kets de Vries M.F., Miller D., 1986, Personality, Culture, and Organization, "Academy of Management Review", vol. 11, no. 2.
 184. Kieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa.
 185. Kieżun W., Kwiatkowski S., 1977, Style zarządzania, KiW, Warszawa.
 186. Kihlstrom J.F., 1987, The Cognitive Unconscious, "Science", no. 237.
 187. Kihlstrom J.F., Klein S.B., 1997, Self-knowledge and Self-awareness, w: J.G. Snodgrass, R.L. Thompson (eds.), The Self across Psychology: Self-recognition, Self-awareness, and the Self Concept, The New York Academy of Sciences, New York.
 188. Klein M., 1957, Envy and Gratitude, Tavistock Institute, London.
 189. Klein M., Heimann P., Money-Kyrie R. (eds.), 1955, New Directions in Psycho-Analysis, Tavistock Publications, London.
 190. Klir G.J. (red.), 1976, Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe, WNT, Warszawa.
 191. Kluckhohn C., Murray H.A , Schneider D. (red.), 1953, Personality in Nature, Society, and Culture, wyd. 2, Knopf, New York.
 192. Koch R., 1997, Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 193. Kohut H., 1977, The Restoration of the Self, International University Press, New York.
 194. Konecki K., 2001, Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw: zmiany i zagrożenia, w: K. Mieszalska, A. Kowalewicz (red.), Niepokojąca współczesność. Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 195. Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W., 1983, Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, PAN Instytut Psychologii, Ossolineum, Wrocław.
 196. Kostera M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 197. Kotier J.O., Heskett J. L., 1992, Corporate Culture and Performance, Free Press, New York.
 198. Kottler I.A., 2003, Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem?, GWP, Gdańsk.
 199. Kozielecki J., 1981, Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, Warszawa.
 200. Koźmiński A., Piotrowski W., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 201. Kristof A.L., 1996, Person-organization Fit: An Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications, "Personnel Psychology", no. 49.
 202. Kroeber A.L., Kluckhohn C.A., 1952, Critical Review of Concepts and Definitions, "Papers Peabody Museum", no. 1.
 203. Król G., Król D., Wieczorkowska, G., 2002, Rola interakcji w wyjaśnianiu percepcji grup społecznych, w: M. Lewicka i J. Grzelak (red.), Psychologia społeczna. Jednostka - społeczeństwo - państwo, GWP, Gdańsk.
 204. Krzyżanowski L., 1994, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 205. Laszlo E., 1978, Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa.
 206. Lazarus R.S., 1966, Psychological Stress and the Coping Process, McGrow-Hill, New York.
 207. Lazarus R. S., 1991, Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York.
 208. Lazarus R.S., Cohen-Charash Y., 2000, Discrete Emotions in Organizational Life, w: S. Fineman (ed.), Emotion in Organization, Sage, London.
 209. LeBon G., 1986, Psychologia tłumu, PWN, Warszawa.
 210. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., 2005, Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 211. Levenson R.W., 1999, Funkcjonalne podejście do ludzkich emocji, w: P. Ekman, R.J. Davidson, Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk.
 212. Lewicka M., Grzelak J., 2002, Jednostka i społeczeństwo, GWP, Gdańsk.
 213. Lewin K., 1948, Resolving Social Conflicts, Harper& Row, New York.
 214. Lewin K., 1952, Field Theory in Social Science, Harper& Row, New York.
 215. Lewis M., Haviland-Jones J.M., 2005, Psychologia emocji, GWP, Gdańsk.
 216. Lichtarski J. (red.), 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 217. Linville P.W., Fisher G.W., Salovey P., 1989, Perceived Distributions of the Characteristics of In-group and Out-group Members: Empirical Evidence and a Computer Simulation, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 57.
 218. Lussato B., 1976, A Critical Introduction to Organization Theory, Macmillan, London.
 219. Łukaszewski W., 1974, Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa.
 220. Łukaszewski W., 1985, Osobowość a spostrzeganie siebie i spostrzeganie innych, w: J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, wyd. 2., Ossolineum, Wrocław.
 221. Maccoby M., 1976, The Gamesman. The New Corporate Leader, Simon & Schuster, New York.
 222. Markus H.R., 1977, Self-schemata and Processing Information about the Self, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 35.
 223. Markus H.R., Cross S. (1990), The Interpersonal Self, w: L.A. Pervin (ed.), Handbook of Personality: Theory and Research, Guilford, New York.
 224. Markus H.R., Kitayama S., 1991, Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation, "Psychological Review", no. 98.
 225. Martin J., Knopoff K., Beckman C., 1998, An Alternative to Bureaucratic Impersonality and Emotional Labor: Bounded Emotionality at The Body Shop, "Administrative Science Quarterly", no. 43.
 226. Masłyk-Musial E., 1996, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 227. Masłyk-Musiat E., 1997, Wpływ różnorodności kulturowej na style zarządzania w przedsiębiorstwach europejskich, "Personel", nr 3.
 228. Maurer R., 1996, Beyond the Wall of Resistance, Bard Books, Austin, TX.
 229. Mayntz R., 1964, The Study of Organizations, "Current Sociology", no. 13.
 230. Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 231. McDougall W., 1920, The Group Mind: A Sketch of the Principles of Collective Psychology with Some Attempt to Apply Them to the Interpretation of National Life and Character, Cambridge University Press, Cambridge.
 232. Mead G., 1934, On Social Psychology, University of Chicago Press, Chicago.
 233. Menzies Lyth I., 1988, Containing Anxiety in Institutions. Selected Essays, vol. 1, Free Association Books, London.
 234. Menzies Lyth I., 1989, The Dynamics of the Social. Selected Essays, vol. 2, Free Association Books, London.
 235. Menzies Lyth I., 1990, A Psychoanalytic Perspective on Social Institution, w: E. Trist, H. Murray (eds.), The Social Engagement of Social Science, Free Association Books, London.
 236. Mika S., 1987, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 237. Miller E.J., Rice A., 1967, Systems of Organizations, Tavistock, London.
 238. Miller E.J. (ed.), 1976, Task and Organization, John Wiley, London.
 239. Miller K., Birkholt M., Scott C., Stage C., 1995, Empathy and Burnout in Human Service Work: An Extension of a Communication Model, "Communication Research", no. 22.
 240. Miller D., Friesen P.H., 1984, Organizations: A Quantum View, Englewood Cliffs, NJ.
 241. Mills Ch. W., 1951, While Collars: The American Middle Class, Oxford University Press, Oxford.
 242. Miner J.B., 1988, Organizational Behavior, Random House Business Division, New York.
 243. Mintzberg H., 1983, Power in and Around Organization, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 244. Mintzberg H., 1988, The Machine Bureaucracy, w: J.B. Quinn, H. Mintzberg, R.M. James (eds.), The Strategy Process, Prentice Hall, London.
 245. Mischel W., 1968, Personality and Assessment, Wiley, New York.
 246. Moore B.F., Fine B.D., 1996, Słownik psychoanalizy. Klasyczne pojęcia. Nowe koncepcje, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 247. Morgan G., 1997, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 248. Morgan, G., 2001, Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 249. Moscovici S. (red.), 1998, Psychologia społeczna w relacji ja-inni, WSiP, Warszawa.
 250. Mouzelis N., 1975, Organization and Bureaucracy, Routledge & Kegan Paul, London.
 251. Mreła K., 1983 Struktury organizacyjne: analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 252. Mumby D., Putnam L., 1992, The Politics of Emotion: A Feminist Reading of Bounded Emotionality, "Academy of Management Review", no. 17 (3).
 253. Murray H.A., Kluckhohn C., 1953, Outline of a Conception of Personality, w: C. Kluckhohn, H.A. Murray, D. Schneider (eds.), Personality in Nature, Society, and Culture, wyd. 2, Knopf, New York.
 254. Natoli V., 2001, Organizational Personality, "Executive Excellence", no. 7.
 255. Nisbett R. Wilson T.D., 1977, Telling More than We Know: Verbal Reports on Mental Processes, "Psychological Review", no. 84.
 256. Nizard G., 1998, Metamorfozy przedsiębiorstwa, zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 257. Nogalski B. (red.), 1998, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 258. Nuttin J., 1968, Struktura osobowości, PWN, Warszawa.
 259. Oatley K., Jenkins J.M., 2003, Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 260. Oatley K., Johnson-Laird P.N., 1995, The Communicative Theory of Emotions: Empirical Tests, Mental Models, and Implications for Social Interaction, w: L.L. Martin, A. Tesser (eds.), Goals and Affect, Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 261. Obholzer A., Roberts V.Z., 1994, Individual and Organizational Stress in the Human Services, w: A. Obholzer, V.Z. Roberts (eds.), The Unconscious at Work, Routledge, London.
 262. Olbromski C.J., 2000, Tożsamość społeczna: typowość czy wspólność, bezbarwność czy przejrzystość, "Colloquia Communia", nr 3 (70).
 263. Oleś P.K., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 264. Olins W., 1989, Corporate Identity, Making Business Strategy Visible through Design, London.
 265. O'Shaughnessy J., 1975, Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 266. Ouichi W.G., 1981, Theory Z. How American Business Can Meet Japanese Challenge, Addison-Wesley, Reading Mass.
 267. Oyster C. K., 2002, Grupy, Zysk i S-ka, Poznań. Pacanowski L., O'Donell-Trujillo (eds.), 1983, Communication and Organization. An Interpretative Approach, Beverly Hills.
 268. Paluchowski J.W., 1998, Klimat organizacyjny i jego pomiar, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne nr XLVII, t. 4, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 269. Pascal R., Athos A., 1981, The Art of Japanese Management, Simon & Schuster, New York.
 270. Payne R.L., 2000, Measuring Emotions at Work, w: R.L. Payne, C.L. Cooper (eds.), Emotions at Work: Theory, Research and Applications in Management, John Wiley & Sons, Chechester.
 271. Payne R.L., Cooper C.R. (eds.), 2000, Emotions at Work. Theory, Research and Applications in Management, John Wiley & Sons, Chechester.
 272. Penrose E.T., 1980, The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
 273. Pettigrew A.., 1979, On Studying Organizational Culture, "Administrative Science Quarterly", no. 4.
 274. Peters T.J., Waterman R.H., 1982, In Search of Excellence. Lessons from American Best-Ran Companies, Harper & Row, New York.
 275. Pervin A.L., 2002, Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 276. Pratt M.G., Dutton J.E., 2000, Owning Up or Opting Out: The Role of Emotions and Identities in Issue Ownership, w: S. Fineman (ed.), Emotion in Organizations, Sage, Newbury Park, CA .
 277. Rabbie J.M., Horowitz M., 1988, Categories versus Groups as Explanatory Concepts in Intergroup Relations, "European Journal of Social Psychology", no. 13.
 278. Rafaeli A., Sutton R., 1987, Expression of Emotion as Pan of the Work Role, "Academy of Management Review", no. 12 (1).
 279. Rafaeli A., Sutton R., 1991, Emotional Contrast Strategies as a Means of Social Influence: Lessons from Criminal Interrogators and Bill Collectors, "Academy of Management Journal", no. 34.
 280. Reed M.I., 1989, The Sociology of Management, Harvester Wheatsheaf, Brighton.
 281. Reed M.I., 1992, The Sociology of Organizations: Themes, Perspectives and Prospects, Billing & Sons, Worcester.
 282. Reicher D.R., 1984, Social Influence in the Crown: Attitudinal and Behavioral Effect of Deindividuation in Condition of High and Low Group Salience, "British Journal of Social Psychology", no. 23.
 283. Reicher, S.D., 1987, Crowd Behavior as Social Action, w: J.C. Turner et al. (eds.), Rediscovering the Social Group: A Self-categorization theory, Blackwell, Oxford.
 284. Reykowski J., 1977, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, Warszawa.
 285. Reykowski J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa. Reykowski J., 1992, Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, w: T. Tomaszewski (red.) Psychologia ogólna, t. 2, PWN, Warszawa.
 286. Reykowski J.(red.), 1976, Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KiW, Warszawa. Reykowski J., Kochańska G., 1980, Szkice z teorii osobowości, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 287. Reykowski J., Owczynnikowa O. W., Obuchowski K. (red.), 1985, Studia z psychologu emocji, motywacji i osobowości, wyd. 2, Ossolineum, Wrocław.
 288. Rioch M., 1985, Why l Work as Consultant in the Conferences of the A.K. Rice Institute, w: A.D. Coleman, M.H. Geller (eds.), Group Relations Reader, vol. 2, A.K. Rice Institute, Washington, DC.
 289. Robbins S.P., 1988, Management. Concepts and Applications, Prentice-Hall, New Jersey.
 290. Robbins S.P., 2001, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 291. Rogers C.R., 2002, O stawaniu się osobą, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 292. Rosenhan D.L., Seligmann M.E.P., 1994, Psychopatologia, t. 1, t. 2, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 293. Rutan J.S., Stone N.W., 1984, Psychodynamic Group Psychotherapy, Macmillan, New York.
 294. Sadler P., 1976, Task and Organizing Structure in Marketing, w: E.J. Miller (ed.), Task and Organization, Wiley, London.
 295. Schein E.H., 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 296. Schultz D.P., Schultz S.E., 2002, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 297. Scott W.B., Cummings L.L., 1983, Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
 298. Scott W.G., 1961, Organization Theory. An Overview and an Appraisal, "Journal of the Management", no. 1.
 299. Sedikides C., Skowronski J.A., 1997, The Symbolic Self in Evolutionary Context, "Personality and Social Psychology Review", no. 1.
 300. Segal H., 2005, Teoria Melanii Klein w praktyce klinicznej, GWP, Gdańsk.
 301. Senge P.M., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 302. Sherif M., 1936, The Psychology of Social Norms, Harper & Row, New York.
 303. Sherif M., 1966, Group Conflict and Cooperation, Routledge & Kegan Paul, London.
 304. Sherif M., Sherif C.W., 1969, Social Psychology, Harper & Row, New York.
 305. Sikorski Cz., 1990, Kultura organizacyjna w instytucji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 306. Sikorski Cz., 2002, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 307. Silverman, D.,1970, The Theory of Organization, Heinemann, London.
 308. Simmons R. 1981, Achieving Humane Organization, Daniel Spencer, Malibu, CA.
 309. Simon H.A., 1955, A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics", no. 69.
 310. Simon H., 1976, Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, Warszawa.
 311. Singer J.A., 1990, Affective Responses to Autobiographical Memories and Their Relationship to Long-term Goals, "Journal of Personality", no. 58.
 312. Skinner B.F., 1978, Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa.
 313. Słownik języka polskiego, 1982, t. 3, PWN, Warszawa.
 314. Sobańska-Łodej V., Pierzgalska E., 1997, Analiza grupowa. Materiały szkoleniowe, Instytut Analizy Grupowej, Kasztów, Warszawa.
 315. Stacey R., 1996a, Complexity and Creativity in Organizations, Berrett-Koehler, San Francisco.
 316. Stacey R., 1996b, Strategic Management and Organizational Dynamics, Pitman.
 317. Stapley L.F., 1996, The Personality of the Organization: A Psycho-Dynamic Explanation of Culture and Change, Free Association Books, London.
 318. Strachey J. (ed.), 1921, The Standard Edition of the Complex Psychological Works of Sigmunt Freud, t. 12, Hogarth Press, London.
 319. Steinmann H., Schreyögg G., 2001, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 320. Stephan W.G., Stephan C.W., 2003, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk.
 321. Strategor, 1999, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 322. Styhre A. et al, 2002, Emotional Management and Stress: Managing Ambiguities, "Organization Studies", no. 23 (1).
 323. Sulkowski J., 2006, Tożsamość organizacyjna a kultura organizacyjna - problemy metodologiczne, w: T. Listwan, S.A. Chelpa (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, AE, Wrocław.
 324. Sullivan H.S., 1953, The Interpersonal Theory of Psychiatry, Norton, New York.
 325. Sztompka P., 1989, Socjologiczna teoria podmiotowości, w: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość, możliwość, rzeczywistość, konieczność, Nakom, Poznań.
 326. Sniadecki J., 1998, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, w: B. Nogalski (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 327. Tajfel H., 1981, Human Group and Social Categories, Cambridge University Press, Cambridge.
 328. Tajfel H., 1982, Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge University Press, Cambridge.
 329. Tajfel H. (red.), 1978, Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations, Academic Press, London.
 330. Tajfel H., Turner J.C., 1979, An Integrative Theory of Intergroup Conflict, w: S. Worchel, W.G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, Brooks-Cole, Monterey, CA.
 331. Tajfel H., Turner J.C., 1986, The Social Identity Theory of Intergroup Behavior, w: S. Worchel, W.G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, wyd. 2, Nelson-Hall, Chicago.
 332. Tajfel H., Wilkes A.L., 1963, Classification and Quantitative Judgement, "British Journal of Psychology", no. 54.
 333. Terelak J.F., 2005, Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 334. Tesser A., Felson R.B., Suls J.M., 2004, Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk.
 335. Thorndake E.L., 1966, Human Learning, MIT Press, Cambridge, MA.
 336. Tokarski S., 2006, Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa.
 337. Tomaszewski T.,1975, Psychologia, PWN, Warszawa.
 338. Tomaszewski T., 1985, Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, w: J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, wyd. 2. Ossolineum, Wrocław.
 339. Tomaszewski T. (red), 1976, Psychologia, PWN, Warszawa.
 340. Tomaszewski T. (red.), 1992, Psychologia ogólna, t. 2, PWN, Warszawa.
 341. Trethewey A., 1999, Disciplined Bodies: Women's Embodied Identities at Work, "Organizations Studies", no. 20(3).
 342. Trice, H.M., Beyer, J.M., 1993, The Cultures of Work Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 343. Trist E.L., 1985, Working with Bion in the 1940s: The Group Decade, w: M. Pines (ed.), Bion and Group Psychotherapy, Routledge & Kogan, London.
 344. Trist E.L., 1990, Culture as a Psychosocial Process, w: E.Trist, H. Murray (eds.), The Social Engagement of Social Science, Free Association Books, London.
 345. Trist E.L., Higgin G.W., Murray H., Pollock A.B., 1963, Organizational Choice, Tavistock Publications, London.
 346. Trist E., H. Murray (eds.), 1990, The Social Engagement of Social Science, Free Association Books, London.
 347. Turner B., 1996, The Body and Society, Thousand Oaks: Sage, London.
 348. Turner J.C., 1978, Social Categorization and Social Discrimination in the Minimal Group Paradigm, w: H. Tajfel (eds.), Differentiation between Social Group: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations, Academic Press, London.
 349. Turner J.C., 1981, The Experimental Social Psychology of Intergroup Behavior, w: J.C. Turner, 1982, Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group, w: H. Tajfel (ed.), Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge University Press, Cambridge.
 350. Turner J.C., 1987, The Analysis of Social Influence, w: J.C. Turner et al, (eds.), Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory, Blackwell, Oxford.
 351. Turner, H. Giles (eds.), Intergroup Behavior, Oxford, Blackwell.
 352. Turner J.C., Oakes P.J., 1986, The Significance of the Social Identity Concept for Social Psychology with Reference to Individualism: Interactionism and Social Influence, "British Journal of Social Psychology", no. 25, Special Issue on the Individual-Society Interface.
 353. Turquet P.M., 1974, Leadership: The Individual and the Group, w: G.S. Gibbard, J.J. Hartmann, R.D. Mann (eds.), Analysis of Groups, Jossey-Bass, San Francisco.
 354. Van Maanen J., 1988, Taks of the Field: On Writing Ethnography, University of Chicago Press, Chicago-London.
 355. Van Maanen J., 1991, The Smile Factory: Work at Disneyland, w: P. Frost et a/.(eds.), Refraining Organizational Culture, Sage, Newbury Park, CA.
 356. Waldron V.R., 1994, One More with Feeling: Reconsidering the Role of Emotion in Work, w: S. Deetz (ed.), Communication Yearbook, vol. 17, Sage, Newbury Park, CA, s. 388-416.
 357. Waldron V.R., 2000, Relational Experiences and Emotions at Work, V.S. Fineman (ed.), Emotion in Organizations, 2"d ed., Sage, London.
 358. Wajszczak E., 1998, Klimat społeczny zmian jako wymiar kultury organizacyjnej, w: B. Nogalski (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 359. Wallach M. A., Kogan N., Bem D., 1962, Group Influence on Individual Risk Taking, "Journal of Abnormal and Social Psychology", no. 65.
 360. Weick K., 1999, Theory Construction as Disciplined Reflexivity: Tradeoffs in the 90s', "Academy of Management Review", no. 24(4).
 361. Weick E. K., 2001, Making Sense of the Organization, Blackwell, Oxford UK.
 362. Wieczorkowska G., Król G., 1997, O typowym zastosowaniu analizy czynnikowej i skalowania wielowymiarowego w badaniach społecznych, Zeszyty Metodologiczne Nie Tylko dla Początkujących, Wydawnictwa Instytutu Studiów Społecznych, Warszawa.
 363. Wilder D.A., 1986, Social Categorization: Implications for Creation and Reduction of Intergroup Bias, w: L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, Orlando.
 364. Wilder D.A., 1990, Some Determinants of the Persuasive Power of Ingroups and Outgroups: Organization of Information and Attribution of Independence, "Journal of Personality and Social Psychology", no. 59.
 365. Wilder D.A., Simon A.E., 1998, Categorical and Dynamic Groups: Implications for Social Perception and Intergroup Behavior, w: C. Sedikides, J. Schopler, Ch.A. Ińsko, Intergroup Cognition and Intergroup Behavior, Lawrence Erlbaum Associates, London.
 366. Winnicott D.W., 1971, Playing and Reality, Penguin, Harmondsworth.
 367. Winnicott D.W., 1993, Dziecko, jego rodzina i świat, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 368. Winnicott D.W., 1994, Dzieci i matki, WAB, Warszawa.
 369. Wouters C., 1989, The Sociology of Emotions and Flight Attendants: Hochschild's Managed Heart, "Theory, Culture and Society", no. 6(1).
 370. Zaleznik A., Kets de Vries M.F., 1975, Power and Corporate Mind, Houghton, Mifflin, Boston.
 371. Zaleznik A., Kets de Vries M.F., Howard J., 1976, Stress Reactions in Organizations: The Minotaur Revisited, Faculty of Management Working Paper no 7530 , McGill University.
 372. Zbiegień-Maciąg L., 1999, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 373. Zerbe W.J., Milton L., 1992, Emotional Compliance and Managerial Effectiveness, University of Calgary, unpublished manuscript.
 374. Zieleniewski J., 1978, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
 375. Zimbardo P., 1969, The Human Choice: Individuation, Reason and Other versus Deindividuation, Impulse and Chaos, w: W.J. Arnold, D. Levine (eds.), Nebrasca Symposium on Motivation, t. 17, University of Nebraska Press, Lincoln, NB.
 376. Zimbardo P., Ruch F.L., 1994, Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
0239-8532
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu