BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek
Title
Rola polityki państwa w rozwoju rynku rolnego na przykładzie branży ziemniaczanej
The Role of Government Policy in the Development of the Agricultural Market - Case Study of Potato Branch
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 50-55, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Rynek rolny, Ziemniaki, Bariery wzrostu gospodarczego
States' role in economy, Agricultural markets, Potatoes, Barriers to economic growth
Note
summ.
Abstract
Celem autora, było zaprezentowanie ważniejszych kierunków oddziaływania polityki państwa w celu ograniczenia barier rozwoju agrobiznesu na przykładzie branży ziemniaków. Zdaniem autora, specyfika rolnictwa i jego otoczenia wymaga aktywnych i skutecznych działań stymulujących rozwój. Do najważniejszych obszarów tego oddziaływania autor zaliczył: wspieranie poszerzania możliwości zbytu i rozbudowy infrastruktury rynkowej oraz eliminowanie barier podażowych, w tym dotyczących zagrożenia chorobami kwarantannowymi.

This work contains the presentation of basic directions of government s policy concerning the potato market 's development. The agriculture and its background together demand certain and efficient actions that would stimulate the development. The most important thing is to support the search for new chances of sale. The market structure and elimination of the threat of quarantine diseases, is also crucial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chotkowski J. 2007: Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, nr 26, 134.
  2. Chotkowski J. 2005: Rynek ziemniaków i jego perspektywy. [W:] Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Red. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 58-69.
  3. Dzwonkowski W., Seremak-Bulge J., Chotkowski J., Nowacki W. 2007: Zmiana rynkowych uwarunkowań funkcjonowania sektora ziemniaczanego. [W:] Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz ich wpływ na proces transmisji cen. Red. J. Seremak-Bulge. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 5-23.
  4. Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Kosiak E., Chotkowski J., Rembeza J., Bochińska E. 2006: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 30, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 27 s.
  5. Hambloch C., Menth H., Stelzer M. 2005: ZMP - Marktbilanz. Kartoffeln 2005. Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH, Bonn, 169 s.
  6. Leszczyński W. 2004: Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie - gospodarcze znaczenie uprawy ziemniaka w Polsce. Podsumowanie problemu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 500, 15-20.
  7. Raport otwarcia. Stan spraw w MRiRW i jednostkach podległych na dzień 05.03.2006 r. Biuletyn Informacyjny MRiRW i ARiMR nr 5-6, 6-13.
  8. Rembeza J. 2005: Uwarunkowania produkcji skrobi na tle produkcji ziemniaka w Polsce i innych krajach UE -uzasadnienie zwiększenia przyznanej Polsce kwoty produkcji skrobi. Ekspertyza na zlecenie MRiRW, IHAR Bonin, 6 s.
  9. Zimnoch-Guzowska E., Chotkowski J. 2006. Potato sector in Poland: From breeding to production. [In:] Potato developments in a changing Europe. Ed. N.V. Haase, A.J. Haverkort. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 215-225.
  10. Ustawa o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej z 11.01.2001 r. (Dz. U. 2001, nr 11, poz. 83).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu