BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz
Title
Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdaniach finansowych małych przedsiębiorstw
Problems in using simplifications in accounting and in financial statements of small enterprises
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 185-195, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Small business, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy związane ze stosowaniem uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w małych jednostkach. Ponadto sformułowano kilka uwag do projektu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems related to using simplifications in keeping the accounts and in financial reporting of economic entities, particularly in small enterprises. It also includes a few comments on the draft of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium - Sized Entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa (1978) Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek, Dz.U. UE z dnia 14.08.1978 r., L.222, z późn. zm.
  2. Martyniuk T. (2007), Krajowa czy międzynarodowa rachunkowość dla małych przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004 (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (International Accounting Standards Board), Warszawa.
  4. Międzynarodowe Wskazówki (2004) dotyczące praktyki rewizji finansowej 1005, [w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Mikołajczyk B., Jaruga A. (2000), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (SAR UNCTA), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, t. 5(61).
  6. Nowak W. A. (2007a), Potencjalne kierunki wpływu projektowanego międzynarodowego standardu rachunkowości dla średnich i małych przedsiębiorstw na infrastrukturę sprawozdawczości finansowej [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska i A. Szychta, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  7. Nowak W.A. (2007b), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, „Rachunkowość", nr 7.
  8. Ustawa (1994) z dnia 29 września o rachunkowości, Dz.U. z 2002, nr 76, póz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu