BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stachowicz Jan, Machulik Janusz
Title
Dylematy procesu zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
Dilemmas of the organizational culture change processes in industrial companies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 59-69, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Badanie kultury organizacyjnej, Kultura
Corporate culture, Industrial enterprises, Organizational culture study, Culture
Abstract
W niniejszym artykule postawiono tezę, iż kultura organizacyjna, jako szczególna forma wiedzy organizacyjnej, ma charakter dualny oraz autopojetyczny. Z takiego rozumienia kultury organizacyjnej wyprowadzono wnioski i zalecenia, co do procesu zmian kultury organizacyjnej w naszych przedsiębiorstwach. Wnioski te poparto wynikami badań zmian kultury organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, a także badaniami procesu zmian zaufania interpersonalnego w procesach tworzenia klastrów. (abstrakt oryginalny)

This paper formulates the thesis that organizational culture, being a particular form of organizational knowledge, has a dual and autopoietic nature. This understanding of organizational culture served as the basis for formulating conclusions and recommendations for the transformation process of organizational culture in Polish businesses. The developed conclusions are supported by research results on changes of organizational culture in traditional industry companies in Poland, as well as by studies on changes in interpersonal trust in the process of clustering. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania proces zmian zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 2. Czarniawska-Joerges B. (1991), Culture is the lAedium of Life [w:] Frost PJ., Moore L.F., Lois M Reis, Lundberg C.C., Martin J. (eds.), Refraining Organizational Culture, Beverly Hills, CA, Sage
 3. Drucker PF. (1988), Management and the world's work, „Harvard Business Review", September - October.
 4. Drucker PF (2002), Zarządzanie jako funkcja społeczna i sztuka wyzwolona [w:] Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo „MT Biznes", Warszawa.
 5. Handy Ch.B. (1985), Understanding Organizations, Penquin Books Ltd., London.
 6. Harrison R. (1972), Understanding Your Organizations Character, „Harvard Business Review", No. 3.
 7. Harrison R., Stokes H. (1992), Diagnosing organizational Culture, Pfeiffer & Co., San Diego, CA.
 8. von Krogh G., Slocum K., J. Roos (1994), An Essay on Corporate Epistemology, „Strategie Management Journal", Vol. 15.
 9. Lennick D., Kiel F. (2007), Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki prowadzenia interesów i skutecznie zarządzać, Wyd. Purana, Wrocław.
 10. Luhmann N. (1986), The Autopoiesis of Social Systems [w:] Geyer F., van der Zouwen J. (eds.), Sociocybernelic Paradoxes, Observartion, Control and Evolution of Self-Steering Systems, Sage Publications Ltd., Beverly Flills, California.
 11. Mazur A., Jaksa M. (2004), Wiedza w perspektywie autopojetycznej [w:] Lewandowski J. (red.), „Zeszyty Naukowe: Seria Organizacja i Zarządzanie", Vol. 39, Politechnika Łódzka, Łódź.
 12. Nonaka L, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji: Jak spółki japońskie dynamizują Procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 13. Sikorski Cz. (1998), Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania Toruń' 98, praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Haffera, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersy-et Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 14. Stachowicz J., Machulik ]., Olko S. (1999), Zachowania i postawy organizacyjne kadry kierowniczej W procesie przeobrażeń przedsiębiorstw górniczych [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości (praca zbiorowa pod red. Mirosława Haffera i Stanisława Sudoła), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 15. Stachowicz J. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stachowicz J., Machulik J. (2001), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Wydawnictwo Szumacher, Kielce.
 17. Stachowicz J. (2007), W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego [w:] Dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty - Metody - Zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 18. Stachowicz J., Bojar E. (2008), Clusters - a chance for regional development in Poland, referat wygłoszony na RSAI Congress 2008, Sao Paulo, Brazylia.
 19. Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 20. Szczepański M.S. (1999), Kruszenie węgla i wydobywanie górników - społeczno-kulturowe uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa [w:] Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego monitorowanie realizacji, Politechnika Śląska, Konferencja Naukowa, Ustroń.
 21. Szczepański M.S. (2002), O czym zapominają reformatorzy? Problematyka wykształcenia wśród pracowników górnictwa [w:] Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu