BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzym Elżbieta
Title
Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000
The role and functions of accounting in 2000
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 45, nr 101, s. 23-70
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Teoria rachunkowości, Modele rachunkowości
Accounting, Financial accounting, Accounting theory, Models of accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tekst stanowi przedruk studium opublikowanego w 1990 r. w numerze specjalnym, tomie 16 "Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej" Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Studium to powstało na podstawie badań, przemyśleń i publikacji Profesor Elżbiety Burzym oraz opracowań przygotowanych w toku realizacji w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku tematu badawczego Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, objętego zespołowym projektem badawczym Rachunkowość roku 2000, który był koordynowany przez Komitet Rady Naukowej SKwP, a bezpośrednio przez prof. zw. dr hab. Elżbietę Burzym z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Celem badań zespołowych było opracowanie w ogólnym zarysie koncepcji rozwoju rachunkowości w Polsce pod względem merytorycznym, metodologicznym i proceduralnym, dostosowanej do potrzeb racjonalnego zarządzania w zdecentralizowanej gospodarce. W badaniach uczestniczyło 41 pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowane studium zawiera kompleksowe ujęcie złożonej problematyki rachunkowości, aktualnej zarówno okresie realizacji tematu badawczego, jak i współcześnie, rozpatrywanej z punktu widzenia teorii i praktyki gospodarczej, przy uwzględnieniu stanu rozwoju rachunkowości na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. oraz zarysowujących się ówcześnie tendencji rozwojowych w różnych systemach społeczno-gospodarczych. Opracowanie obejmuje tezy i objaśnienia dotyczące następujących zagadnień: - informacja o celu, zakresie i przebiegu badań, - przesłanki i kierunki współczesnej ewolucji rachunkowości, - rozwój rachunkowości w świetle celów reformy gospodarczej, - założenia modelowe zintegrowanego systemu rachunkowości, - rozwój rachunku kosztów i efektów, - rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorstw - za społeczno-ekonomiczną efektywność gospodarowania, - problemy wyceny zasobów i kosztów w rachunkowości, - zastosowanie metod matematycznych w rachunkowości, - standardy rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

This text is a reprint of a study published in 1990 in a special issue of the Accounting Theory Journal", vol. 16, published by the Scientific Council of the Accountants Association in Poland. The study is based on professor Elzbieta Burzym's research, theoretical analysis and publications, as well as on the results of a collective research project ,,Accounting in 2000", carried out in the late 1980s. The project was coordinated by the Committee of the Scientific Council of the Accountants Association in Poland, and directly by prof. dr. hab. Elzbieta Burzym of the Economic Academy in Cracow. The aim of the project was to elaborate a conception of accountancy development in Poland in terms of substance, methodology and procedures, so as to meet the needs of rational management in a decentralised economy. The research team was composed of 41 researchers from various academic centers in Poland. This study provides a comprehensive overview of the complex problems in Polish accounting, both at the time the project was realised and today, viewed from the perspective of business theory and practice. This is presented in the context of the condition of accountancy in the late 1980s and early 1990s and directions of development of various socio-economic systems at that time. The study addresses the following issues: - information about the aim, scope and progress of the research, - determinants and directions of evolution of today's accounting, - development of accounting in the light of the objectives of economic reform, - characteristics of an integrated accounting system, - development of cost accounting, - accounting as a basis of socio-economic accountability, - measurement of assets and costs in accounting, - the application of mathematical methods in accounting, - accounting standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu