BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorbaniuk Oleg, Ostrowska Katarzyna
Title
Wymiary personifikacji marek
Dimensions of brand personification
Source
Marketing i Rynek, 2008, nr 10, s. 8-13
Keyword
Marka, Konsument, Marka produktu, Zarządzanie zakupem
Brand, Consumer, Product brand, Purchase management
Abstract
W celu zidentyfikowania wymiarów postrzegania osobowości marki wśród polskich konsumentów zbadano 282 osoby w wieku 16-26 lat. Respondenci opisywali 24 marki podzielone na 6 zestawów po 4 w każdym z różnych kategorii produktów (użytkowe, symboliczno-użytkowe i symboliczne). Uzyskane wyniki potwierdzają pięcioczynnikową strukturę uzyskaną we wcześniejszych badaniach (Aaker 1997; Aaker, Benet-Martínez i Garolera 2001). Wyodrębnione wymiary to kompetencja, ekscytacja, ugodowość, wyrafinowanie i snobizm. Liczba i treść wymiarów została pozytywnie zweryfikowana na podstawie badania 681 osób w wieku 16-34 lata. Efektem przeprowadzonych badań jest skala osobowości marki składająca się z pięciu wymiarów, trzynastu podwymiarów oraz trzydziestu dziewięciu cech osobowości. Poszczególne skale uzyskały dobre wskaźniki zgodności wewnętrznej i stałości ocen respondentów. (abstrakt oryginalny)

With the goal of identifying dimensions of brand personality among Polish consumers, 282 people were tested from 16-26 years of age. Respondents described 24 brands divided into 6 clusters with 4 types in each from various product categories (utilitarian, symbolic/utilitarian, symbolic). The results confirm a five factors structure obtained in previous research studies (Aaker 1997; Aaker, Benet-Martínez, Garolera, 2001). The isolated dimensions are Competence, Excitement, Agreeableness, Sophistication, and Snobbery. The result of the carried out research is the Brand Personality Scale composed of the presented five dimensions, thirteen facets and thirty nine personality traits. Particular scales obtained good internal and test-retest reliability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J.L. Aaker, Dimensions of Brand Personality, „Journal of Marketing Research" 1997, No. 3.
  2. M. Bosnjak, V. Bochmann, T. Hufsch-midt, Dimensions of Brand Personality Attributions: A Person-Centric Appropach in the German Cultural Context, ..Social Behavior and Personality" 2007, No. 3.
  3. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Osobowość a badania nad zachowaniem. W: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, praca zbiór, pod red. M. Lamb-kina i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 2001, s. 163-174.
  4. L.R. Goldberg, An Alternative ..Description of Personality": The Big-Five Factor Structure, .Journal of Personality and Social Psychology" 1990, No. 6.
  5. S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
  6. M. Supphellen, K. Gronhaug, Building Foreign Brand Personalities in Russia: The Moderating Effect of Consumer Ethnocent-rism, „International Journal of Advertising" 2003, No. 2.
  7. P. Szarota, Polska lista przymiotnikowa (PLP): narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne" 1995, No. 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu