BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryśpiak Izabela
Title
Koordynacja wspólnotowa emerytur i rent
The community co-ordination of old-age and disability pensions
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 11-12, s. 36-41, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Świadczenia emerytalno-rentowe, Prawo WE
Social security system, Pension benefits, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów emerytalno-rentowych. W pierwszej części tego artykułu omówiono regulacje prawa wspólnotowego stosowane przy ustalaniu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W drugiej części przedstawiono problemy związane z realizacją tych przepisów. Kolejna, trzecia część zawiera dane statystyczne za 2007 r. dotyczące emerytur i rent podlegających koordynacji wspólnotowej, pozostających w zakresie właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W podsumowaniu Autor przedstawił skutki stosowania w Polsce prawa wspólnotowego w zakresie koordynacji systemów emerytalno-rentowych oraz postawił tezę, że prawo to jest niezbędnym środkiem zapewniającym swobodny przepływ osób w obrębie Wspólnoty.(abstrakt oryginalny)

The paper presents chosen issues concerning the Community coordination of pension systems. The first part of this article is devoted to regulations of the Community provisions which are applying when determinating pensions from Social Insurance Fund. The second part concerns the problems connected with realization of the law. The third part presents statistics data in 2007 year concerning coordinated pensions, which are in Polish Social Insurance Institution competence. In the summary Author presented results of applying in Poland Community provisions on the coordination of pension systems and stated the thesis that the provisions are essential measure to guarantee the free movement of persons in the Community area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bińczycka-Majewska T. (1999), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze.
  2. Dzienisiuk D. (2004), Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa: Difin.
  3. Janiszewska M,, Kuśmierczyk G., Kryśpiak l., Skowrońska E. (2005), Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego i wspólnotowego w obszarze świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w: Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami wspólnotowymi, Ekspertyzy prawne, pod red. G. Uścińskiej, tom II, Warszawa: MPS.
  4. Uścińska G. (1996), Zasady koordynacji ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego - analiza porównawcza, w: Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. Ludwika Florka, Warszawa: IPiSS.
  5. www.mpips.gov.pl
  6. www.ipiss.com.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu