BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaruga Alicja A., Frendzel Maciej
Title
Proponowane kierunki zmian w zakresie kwalifikacji kapitałów własnych
Proposed directions of changes in recognition of equity
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 39-63, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kapitał własny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości
Accounting, Ownership capital, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia wstępne wnioski z prowadzonego przez amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej badania w zakresie kwalifikacji kapitałów własnych oraz propozycje grupy roboczej Incjatywy Proaktywnych Działań w zakresie Rachunkowości w Europie. W artykule obok omówienia podstawowych zasad koncepcji zaproponowanych przez FASB: koncepcji podstawowego prawa udziałowego, podejścia opartego na rozliczeniu w prawach udziałowych, podejścia opartego na ponownej ocenie oczekiwanych rezultatów oraz przygotowanej przez PAAinE koncepcji opartej na absorpcji straty, zostały przedstawione podstawowe różnice w odniesieniu do regulacji międzynarodowych i amerykańskich. (abstrakt oryginalny)

This paper presents preliminary results of research conducted by Financial Accounting Standards Board relating to recognition of equity and proposals of the working group of Proactive Accounting Activities in Europe. The authors discuss general principles and criteria of equity recognition of proposed by FASB: the Basic Ownership Approach, the Ownership-Settlement Approach and the Reassessed Expected Outcomes Approach, as well as prepared by PAAinE the Loss Absorption Approach. Apart from that there are presented main differences between the proposed concepts and present international and American regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS I Presentation of Financial Statements Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation, (Zmiany do MSR 32 „ Instrumenty finansowe: prezentacja " oraz MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdań finansowych". Instrumenty finansowe podlegające odkupowi oraz zobowiązania powstające w momencie likwidacji) (2008), IASB, Londyn.
 2. Discussion paper (materiał dyskusyjny) Financial Instruments with Characteristics of Equity (Instrumenty finansowe z cechami kapitału własnego) (2008), IASB, Londyn.
 3. Discussion paper (materiał dyskusyjny) Distinguishing Between Liabilities And Equity (Rozróżnienie miedzy zobowiązaniami i kapitałem własnyni) (2008), PAAinE, Bruksela.
 4. FAS 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (Rachunkowość dla instrumentów pochodnych i działań zabezpieczających) (2003), FASB, Norwalk.
 5. Hendriksen A.E., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 6. Jaruga A., Frendzel M. (2008), Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle standardów międzynarodowych. Kwestie problematyczne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 43(99).
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), IASB - SKwP, Warszawa.
 8. Preliminary views (wstępne wnioski) Financial Instruments with Characteristics of Equity (Instrumenty finansowe z cechami kapitału własnego) (2007), FASB, Norwalk.
 9. Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 (Ramy koncepcyjne rachunkowości finansowej, cz. 6) (1985), FASB, Norwalk.
 10. [10) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu