BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta Iwona
Title
Podatki obciążające rolnictwo i ich wpływ na rozwój lokalny
Taxation of Agriculture and its Influence on Local Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 86-91, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Rolnictwo, Podatki lokalne, Podatek rolny
Local development, Agriculture, Local taxes, Agricultural tax
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano, jak podatki obciążające rolnictwo mogą wpływać na wysokość dochodów samorządów lokalnych. Dochody te są jednym z ważniejszych instrumentów rozwoju lokalnego. Ze względu na szczególną konstrukcję polskiego systemu opodatkowania rolnictwa, przedmiotem analizy jest przede wszystkim podatek rolny.

The article presents in which way the taxation of agriculture can influence on the level of local government income, which is one of the most significant instruments of local development. In view of particular construction of the Polish agricultural taxation system, subject of analysis is, above all, the rural tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brol M. 2006: Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu, samorządowego. [W:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. D. Kopycińska (red.) Printgroup, Szczecin, 179-183.
 2. Dziemianowicz R. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok (maszynopis).
 3. Dziemianowicz R., Przygodzka R. 2003a: Funkcje podatków i ocena ich sprawności w rolnictwie. [W:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. A. Pomorska (red.). Wydawnictwo UMCS, Lublin, 443.
 4. Dziemianowicz R., Przygodzka R. 2003b: Znaczenie podatku rolnego w rozwoju obszarów peryferyjnych. [W:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. A. Boltromiuk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 196-210.
 5. Etel L. 2003: Podatek od nieruchomości rolny i leśny. Komentarz. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 52-58.
 6. Gieorgica J.P., Gorzelak G. 1992: Gmina - Przedsiębiorczość - Promocja. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, 19.
 7. Hunek T. 1991: Uwarunkowania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. IRWiR, PAN, Warszawa, 19-20.
 8. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Kornberger-Sokołowska E. 2001: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa, 71-73.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS, Warszawa, 200-201.
 11. Swianiewicz P. 2004: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municypium SA, Warszawa, 29-31.
 12. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431, ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu