BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena, Mikulska Teresa
Title
Zachowania żywieniowe młodych konsumentów (wyniki badań jakościowych)
Food-related behaviours of young consumers (results of qualitative surveys)
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 22-30
Keyword
Wywiad pogłębiony, Decyzje konsumenckie, Konsumpcja żywności, Badania konsumenckie, Młodzież
In-depth interview, Consumer decision, Food consumption, Consumer research, Youth
Abstract
Autorzy omawiają wyniki własnych badań jakościowych przeprowadzonych w 2007 roku na próbie 247 młodych mieszkańców województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych. Stwierdzono, że dzieci i młodzież mają całkiem sporą wiedzę na temat odżywiania i są zorientowane które produkty są zalecane ze względu na zdrowy wzrost, a które nie mają pozytywnego wpływu na zdrowie. Jednak młodzi konsumenci z hedonistycznych pobudek patrzą na jedzenie jako na źródło przyjemności a nie biologiczną racjonalność, wybierają produkty, które dadzą im radość i zadowolenie ze smaku, a nie te, które zaspokoją potrzeby organizmu.

In their article, the authors discussed the results of a qualitative survey carried out in 2007 on the sample of 247 young inhabitants of Masovian and Świętokrzyskie Voivoideships by the method of in-depth face-to-face interviews. The stated that children and youths have a relatively good knowledge on foods and nutrition, being oriented what products are advisable from the point of view of their beneficial importance for growth of young people and which do not have any positive impact on their health. As a rule, however, being guided by hedonistic motives, they look in food consumption for a pleasure and not for elements of biological rationality, choosing the products whose consumption will give them joy and realisation of taste preferences and not balancing the organism's nutritional needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa 2005, s. 113-130.
  2. K. Gutkowska, Zachowania konsumentów w kontekście teorii konfliktu niewspółmiernych skal wartości, w: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, pod red. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna-Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2007, s. 78-101.
  3. http://pfpz.pl/index/?id=821fa74b50ba3f7cbale6c53e8fa6845
  4. Kołłajtis-Dołowy i wsp., Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej Warszawy, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2003, nr 1/2
  5. B. Wajszczyk i wsp., Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2008, nr 89 (1).
  6. www.drmkitup.europa.eu/mdex.php?id=3&L=15
  7. www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=913
  8. www.rpo.gov.pl/index.php?md=3684&s=l
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu