BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz
Title
Warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) - część 2
Housing conditions and equipment with durables of households with jobless individuals in Mazovian Voivodeship (result of own surveys) - part 2
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 35-43
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Bezrobocie, Standard mieszkaniowy, Gospodarstwa domowe
Consumption in household, Unemployment, Housing standard, Households
Note
Zawiera tabele: [1] Wyposażenie badanych gospodarstw domowych w zmechanizowany sprzęt w latach 2000 i 2006 (w %), [2] Wyposażenie badanych gospodarstw domowych w sprzęt informacyjno-rozrywkowy w latach 2000 i 2006 (w%), [3] Wyposażenie badanych gospodarstw domowych w mobilne dobra trwałego użytku w latach 2000 i 2006 (w %), [4] Zmiany w wyposażeniu ankietowanych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w 2006 r. (2000 r. = 100, w %).
Abstract
Autor jest przekonany, że ważną rolę w funkcjonowaniu każdego gospodarstwa domowego odgrywają dobra trwałego użytku, a stan ich posiadania przez gospodarstwa domowe jest podstawowym miernikiem naturalnym poziomu konsumpcji tych dóbr. Jego zdaniem z obserwacji zmian poziomu wyposażenia gospodarstw domowych wynika, że poprawa wyposażenia ma charakter nie tylko ilościowy, lecz przede wszystkim jakościowy. Zdecydowanie zmniejszyło się wyposażenia gospodarstw domowych w dobra przestarzałe, takie jak maszyny do pisania, pralki wirówkowe, monofoniczne odbiorniki radiowe czy odtwarzacze płyt kompaktowych. Jednocześnie można zaobserwować wyraźny wzrost wyposażenia w dobra teleinformatyczne, które świadczą o unowocześnieniu wzorców konsumpcji.

In his article, the author analyses equipment with durables of households with jobless individuals in Masovian Voivodeship in 2000 and 2006, using the free, i.e. simple non-standardised interview. The flats and its equipment are not only an important technical aspect of functioning of every household, but also they affect fulfillment of its key needs. For this reason, the author focuses on surveying equipment of the household in question with domestic appliances, information and leisure-related devices and mobile durables, and the analysis is ended with discussion of changes in equipment with durables in the period in question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Kusińska, Preferencje konsumentów w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych podstawą segmentacji rynku, "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 1.
  2. K. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, D. Szepieniec-Puchalska, Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, IRWiK, Warszawa 2006, s. 99.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu