BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojak Sławomir, Zimnicki Tomasz
Title
Wartość dodana sprawozdań finansowych wynikająca z ujawnienia segmentów działalności według MSR 14
Financial reporting value added deriving from IAS 14 application
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 135-163, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartość dodana, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Value added, Financial reporting, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Segmenty działalności w sprawozdawczości finansowej polskich jednostek gospodarczych są zjawiskiem względnie nowym. W literaturze przedmiotu brak jest informacji na temat praktycznego zastosowania MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności przez jednostki gospodarcze oraz płynących z tego korzyści dla inwestorów. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie dwunastu przedsiębiorstw obowiązanych standardem, z regionu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmowało ono analizę informacji o segmentach działalności zamieszczonych w raportach okresowych. Celem badania była weryfikacja praktycznego zastosowania standardu, którą podzielono na dwie części. W pierwszej dokonano porównania informacji ujawnionych w stosunku do wymaganych standardem. W drugiej natomiast - oceny wartości dodanej dla inwestorów z ujawnionych informacji o segmentach działalności. (abstrakt oryginalny)

Disclosure of segment information by Polish entities is a relatively new phenomenon. In the literature of the subject there is no information about practical application of IAS 14 Segment Reporting by entities or about information deriving from it to investors. This article presents the results of research that was conducted on a group of twelve companies from Kujawsko-Pomorskie province. The research includes analysis of information about segments of activity disclosed in financial statements. The aim of the research was verification of practical application of the standard. It was carried out in two parts. In the first part disclosed information was compared to that required by the standard. In the second part an assessment was made of the added value to investors from information about segments of activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ] Andrzejewski M. (2002), Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa.
 2. Ernst & Young (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 9, LexisNexis.
 3. Francis J.C. (2000), Inwestycje: Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa.
 4. Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWN, Warszawa.
 5. Karwowski M., Świderska G.K. (2006), Ujawnienie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 35.
 6. MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, tom I, SKwP, IASB, Warszawa, London 2004.
 7. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, tom II, SKwP, IASB, Warszawa, London, 2004.
 8. Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 9. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 209/2005, poz. 1744.
 10. Sojak S. (2006), Wzory sprawozdawcze segmentów działalności według MSR 14, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 11. Sojak S. (2007), Kryteria wyodrębniania segmentów sprawozdawczych działalności według MSR 14
 12. „Forum Rachunkowości", nr 3.
 13. Sojak S., Jankowska M. (2007), MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności, Difin, Warszawa.
 14. Zimnicki T. (2007), Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowość, SKwP, Warszawa, tom 39.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu