BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska Agnieszka
Title
Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania
Logistic Policy - Evolution, Barriers, Stimulators and Monitoring Methods
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 2, s. 16-23
Keyword
Strategia logistyczna, Logistyka, Polityka transportowa
Logistic strategies, Logistics, Transport policy
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na rosnącą rolę logistyki w skali makroekonomicznej, która staje się zaczynem do stopniowego ewoluowania tradycyjnej polityki transportowej w kierunku polityki logistycznej. Autorka dokonuje także prezentacji barier i stymulatorów rozwoju polityki logistycznej oraz sposobów monitorowania tejże polityki. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to point out the ever-growing role of logistics in the macroeconomic scale, which triggers gradual evolution of the traditional transport policy toward logistic policy. The author also presents barriers and stimulators of the development of logistic policy and ways of monitoring logistic policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. W.R. Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, Cambridge 2001;
 2. J. Ejdys, Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
 3. Elements for European Logistics Policy - A Discussion Paper. Publications of the Ministry of Transport and Communications of Finland, Vol. 8, Helsinki 2006, s.1-34.
 4. Europa w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006 COM(2006) 314 wersja ostateczna.
 5. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 6. J. Krupanek, A. Skowrońska, R. Janikowski, Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006, s. 49-55.
 7. C.E. Lindblom, The Science of Muddling Through, "Public Administration Review" 1959, Vol. 19.
 8. Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006 COM(2006) 336 wersja ostateczna.
 9. Policy Paper: Rethinking Transport Policy for More Choice and Sustainability in the European Union, Environment Logistics, Euro-Commerce, Brussels 2005, s. 18.
 10. J.A. Robinson, D. Acemoglu i in., The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. National Bureau of Economic Research Working Paper 7771, Washington DC 2000;
 11. J. Schwärzler: Treatment of Logistics in International Classifications, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Meeting of the Technical Subgroup of the Expert Group on International Economic and Social Classifications, New York, 7-11 October 2002.
 12. A. Skowrońska, Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007, nr 1.
 13. A. Skowrońska, Polityka logistyczna na świecie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 6.
 14. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002;
 15. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, praca zbior. pod red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005;
 16. Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001, COM(2001)264 finał.
 17. http://www.easylogistyka.com/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=818&Itemid=50
 18. http://www.ubc.net/today/DOCS_languages/Logistyka.doc
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu