BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krauze Kazimierz, Krauze Anna
Title
Analiza silnej efektywności wybranych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Pioneera charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka
Strong effectiveness analysis of selected Pioneer's Open Investment Funds characterising by different level of risk
Source
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 90-102, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Keyword
Fundusze otwarte, Fundusze inwestycyjne, Dywersyfikacja ryzyka, Ryzyko inwestycyjne
Open-ended investment companies, Investment funds, Risk spreading, Investment risk
Company
Pioneer
Abstract
W pracy podjęto próbę analizy silnej efektywności trzech Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Pioniera, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem ryzyka, tj. Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz Zrównoważonego Wzrostu i Fundusz Akcji Polskich. Szeregi miesięczne, w szczególności przyrostu wartości jednostek łych funduszy, przyrostu indeksu WIG20 oraz średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, dotyczące okresu od stycznia 2001 do maja 2007, są użyte w badaniach empirycznych. Różne typy załamań strukturalnych, włączając zdarzenia nietypowe, zaobserwowane w rozpatrywanych szeregach czasowych są wzięte pod uwagę w analizie. Wykorzystuje się tu modele Sharpe'a, Jansona i Treynora-Mazuy'ego, wskaźniki Sharpe'a, Jensena i Treynora, jak również pewne modyfikacje tych narzędzi. (abstrakt oryginalny)

In the paper an evaluation's attempt of strong effectiveness of three Pioneer's Open Investment Funds, characterizing by differentiated level of risk, i.e.: Stable Growth Fund, Balanced Growth Fund, Polish Shares Fund, is undertaken, In particular, the first differences of these funds' unit values and WIG20 index, as well as the average profitability of 52 weeks Treasury bill monthly series, relating to the period from January 2001 to May 2007, are used in the empirical studies. Various types of structural breaks, including outliers, observed in the considered time series, are taken into account in the analysis. The Sharpe, Jensen and Treynor-Mazuy models, the Sharpe, Jensen and Treynor ratios, and also some modifications of these tools are used here. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., [19971, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
 2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa.
 3. Dębski W, [2005], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
 4. Elton J.E., Gruber M.J., [1998], Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- Press, Warszawa.
 5. Jajuga K., Jajuga T, [2006], Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 6. Jensen M.C., [1968], The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, „Journal of Finance", May, Vol. 23, No. 2, s. 389-415.
 7. Krauze A., Krauze K., Analiza efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A., referat na X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki UMK „Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń 4-6.09.2007.
 8. Krauze K., [2002], Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Krauze K, Krauze A., Econometric Analysis ofSome Pioneer ínvestment Funds, referat na III Konferencją Naukową Katedry Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Katowicach „METODY 2006", Ustroń 11-12.10.2006.
 10. Krauze K., Krauze A., Modelling the Open Pension Funds: the Case of Poland, referat na VII Międzynarodową Konferencję Naukową Katedry Ekonometrii WSE UŁ "Forecasting and Economic Decision-making. FindEcon2007", Łódź 9-12.05.2007.
 11. Krauze K., Krauze A., [2008], Modelowanie notowań wybranych funduszy inwestycyjnych Pioneer PKO TFI S.A., w: Europejskie wymiary przedsiębiorczości, red. H. Kruk i K. Skrzeszewska, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 12. Krauze K., Krauze A., [2008], Analiza efektywności spółek oraz ryzyka rynkowego spółek internetowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński i K. Krauze, Monografie i Opracowania 551, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 173-187.
 13. Luenberger D.G., [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
 14. Rutterford J., [1993], Introduction to Stock Exchange investment, wyd. 2, The Macmillan Press Ltd, Houndmills.
 15. Sharpe W.E, [1963], A Simplifica Model for Portfolio Analysis, „Management Science", January, s. 277-293.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu