BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubowik Anna
Title
Zwolnienia grupowe a prawo pracowników do ponownego zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Collective Redundancies and Workers Employment Privilege - New Judgments of Supreme Court
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 10, s. 24-29
Keyword
Zwolnienia grupowe, Zatrudnienie, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Collective dismissal, Employment, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawo pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych do ponownego zatrudnienia stanowi szczególny przywilej uzasadniony okolicznościami rozwiązania stosunku pracy. Z perspektywy pracodawcy uprawnienie to jest ograniczeniem zasady wolności pracy. Przesłanki realizacji omawianego uprawnienia nie zostały przez ustawodawcę określone w sposób precyzyjny. Wątpliwości powstają m.in. w kwestii możliwości zgłoszenia przez byłego pracownika zamiaru powrotu już po zatrudnieniu innego pracownika w tej samej grupie zawodowej, możliwości uznania żądania przywrócenia do pracy za zgłoszenie zamiaru powrotu czy też rozumienia pojęcia grupa zawodowa. W tym stanie prawnym szczególna rola w wyjaśnianiu tych wątpliwości przypada Sądowi Najwyższemu. (abstrakt oryginalny)

The present regulation of collective redundancies is introduced by the act of March 13th, 2003. One of the means of mitigating the consequences collective redundancies provided by this law is an employer's duty to employ a worker affected by dismissal. According to art. 9 of this act the dismissed workers have employment privilege, which is not simple re-engagement. Employer has a legal duty to employ a worker, who expresses his will to return during one year since dissolution of employment contract. Basic condition of this privilege is - an employer starts to engage new employees belonging to the same vocational group. It would seem the concise regulation of employment privilege should not cause any problems. In a fact it induces many doubts and practical problems. These issues appear in judgments of Supreme Court. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. Antczak, Ponowne zatrudnienie pracowników zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 5, s. 34.
  2. M. Gersdorf, Glosa do uchwały z 22 II 1994 r., I PZP 2/94, "Praca i Zabezpie czenie Społeczne" 1995, nr 2, s. 68.
  3. M. Gersdorf, Zawarcie umowy pracę, Warszawa 1985, s. 53-56.
  4. M. Gersdorf , "Praca i Za bezpieczenie Społeczne" 1995, nr 2, s. 67-70.
  5. J. Iwulski, K. Jaśkowski, Zwolnienia grupowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 1995, s. 170.
  6. "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 7, s. 380.
  7. Ł. Pisarczyk (w:) M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Warszawa 2005, s. 153.
  8. G. Spytek-Bandurska, Zwolnienia grupowe z perspektywy rynku pracy. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2003, s. 155.
  9. J. Stelina (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Zwolnienia grupowe. Komentarz, Warszawa 2004, s. 132- -133.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu