BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prusak Błażej
Title
Specyfika analizy ekonomicznej zakładów budżetowych
The Specificity of the Analysis of Economic Establishments Budget
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 423-430
Keyword
Zakłady budżetowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna
Budgetary establishment, Reporting in enterprises, Performance evaluation of enterprises, Economic analysis
Abstract
Przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania zakładów budżetowych, omówiono formę organizacyjno-prawną, główne rodzaje działalności prowadzone przez zakłady budżetowe, zasady powoływania zakładów budżetowych i cel działalności. Ukazano różnice występujące w sprawozdawczości finansowej między zakładami budżetowymi a przedsiębiorstwami działającymi dla zysku oraz najważniejsze metody i mierniki mogące znaleźć zastosowanie w ocenie działalności tych specyficznych podmiotów.

The basic issues of performance of the budget, discusses the organizational and legal form, the main activities carried out by the facilities budget, budgetary rules for the appointment of establishments and the purpose of business. Shown differences in financial reporting between establishments and firms operating budget for the profit and the main methods and measures that may be used in the assessment of the specific activities of these entities.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny, nr 1-2, 2004, s.151.
  2. Projekt Phare PL0101.07.01 "Prywatyzacja podmiotów komunalnych", artykuł: Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej, Gdynia, październik, 2004.
  3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 1 (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianiami)
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art.. 24 (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu