BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spyt Romualda
Title
Znaczenie formy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych
Meaning of the Form of Conducting of Non-Agricultural Activity and Non-Agricultural Business Activity in Social Insurance System
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 1, s. 24-32, przypisy
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Działalność gospodarcza, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Social insurance, Business activity, Supreme Court jurisdiction, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka przedstawia ewolucję przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących ubezpieczenia społecznego osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6). Ewolucję tę wymusił fakt, że brzmienie art. 8 ust. 6 w dacie wejścia z życie ustawy budziło wiele kontrowersji, a to głównie dlatego, że zawarte w nim pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane przez odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Równolegle z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonowała ustawa z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej, zastąpiona potem ustawą z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Od 22 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej. Ustawy te nie definiowały jednakowo pojęcia "przedsiębiorcy" i problem pojawiał się wtedy, kiedy przedsiębiorą stawał się podmiot gospodarczy niebędący osobą fizyczną. Dlatego też już na samym początku powstała wątpliwość, czy krąg podmiotów objęty tym przepisem jest tożsamy z tym, którego dotyczyła ustawa z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin. W szczególności problem dotyczył wspólników spółek osobowych prawa handlowego oraz wspólników spółek cywilnych. Rozwiązania tego problemu dostarczyło orzecznictwo Sądu Najwyższego, przytoczone w artykule. Rozważania autorki dotyczą także identyfikacji osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w formie wolnego zawodu (art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) i odróżnienia jej od osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). (abstrakt oryginalny)

This article presents the evolution of the statute from 13th of October 1998 about social insurance system of entities conducting non-agricultural activities and, related to this subject, obstacles referring to the interpretation of a subjective scope of this legal norm. The authoress defines the range of the subjects covered by this insurance with a marked division to the subjects conducting non-agricultural activities and non-agricultural business activity. This distinction is so remarkable because the provisions concerning the social insurance system not always treat these subjects in the same way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu