BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolińska Agnieszka
Title
Powołanie polskich członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w ramach procedury utworzenia spółki europejskiej
The Appointment of Polish Members of the Special Negotiating Body within the Process of Creating a European Company
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 2, s. 23-27
Keyword
Jednolity rynek wewnętrzny, Działalność gospodarcza, Spółki europejskie, Prawo WE, Regulacje prawne, Zaangażowanie pracowników
European Single Market, Business activity, Societas Europea, European Community law, Legal regulations, Employees' engagement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Utworzenie i organizację spółki europejskiej oraz zasady zaangażowania pracowników w tejże spółce reguluje rozporządzenie 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, a w prawie polskim dodatkowo ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami warunkiem utworzenia spółki europejskiej jest powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego. Zespół ten tworzą przedstawiciele pracowników spółek lub zakładów biorących udział w utworzeniu spółki europejskiej. Celem artykułu jest analiza przepisów ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej w zakresie procedury wyboru/wyznaczenia polskich przedstawicieli do specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz zasygnalizowanie problemu zgodności tych przepisów z konstytucją. (abstrakt oryginalny)

The creation and organisation of a European company as well as the employees' involvement in this company is regulated by the Council Regulation No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company and for Poland also by the Act of 4 March 2005 on the European economic interest grouping and the European company. Pursuant to those regulations the creation of European company depends on the establishment of a special negotiating body. The special negotiating body consists of the representatives of employees of companies and/or establishments which take part in the creation of a European company. The aim of the article is to analyse the provisions of the Act on the European economic interest grouping and the European company concerning the procedure of the election/appointment of 'Polish' representatives to a special negotiating body and signalise a problem of its conformity with the Constitution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. O. Gadulska, A. Krawiec, Postępowanie w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników w spółce europejskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" lipiec 2005 r., s. 21.
  2. J. Stelina, Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 6, s. 2 i n.
  3. K. Walczak, Nowy model zbiorowych stosunków pracy w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z L 7.2008 r. "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 8, s. 398 i n.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu