BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka, Grzymska Ewa
Title
Wprowadzenie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego
Introduction of the Innovations of SMSe on the Example of the Warmińsko-Mazurskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 33-38, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Projekty innowacyjne
Innovative character, Enterprise innovation, Innovation economy, Small business, Innovative Projects
Note
summ.
Abstract
Celem autorki było przedstawienie poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obok, autorka przedstawiła stan innowacyjności całej gospodarki polskiej oraz sposoby jej mierzenia, a także możliwość wykorzystania środków finansowych przez przedsiębiorstwa, w ramach istniejących programów operacyjnych. Zaprezentowała wyniki badań, opracowane na podstawie kwestionariuszy wywiadów, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczących wdrożenia innowacji i korzystania ze środków publicznych.

This study presents the situation of small and medium-size enterprises in Poland and the state of the innovation. It emphasizes barriers, which confines SMEs and presents the policy of support, especially in innovât live activity. It describes the influence the structural funds on the innovative projects and also the offer of tkl innovative activity support in the new programme period. In this study work there are presented the research results, based on the questionnaire surveys, carried out among the entrepreneurs from the Warminsko-Mazurskiil province about the implementation of the innovations and the utilizlion of public funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baruk J. 1992: Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne). Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 33,39.
  2. Encyklopedia Biznesu. 1995: Fundacja Innowacja, Warszawa.
  3. http://www.mg.gov.p1/NR/rdonlyres/3F5A71F3-2CB5-4599-BB45-26AOB75592E3/0/6513_r2.htm
  4. http://www.mg.gov.p1/NR/rdonlyres/3F5A71F3-2CB5-4599-BB45-26AOB75592E3/0/6513_r2.htm
  5. Matusiak K. (red. nauk.) 2005: Innowacje í transfer technologii. Słownik pojęć. Wyd. PARP, Warszawa, s. 65, 70-71, 190.
  6. Pangsy-Kania S. 2007: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście narodowego systemu innowacji, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Pangsy Kania%20Sylwial. uzyskany 4.12.2007 r.pdf
  7. Pomykalski A. 2001: Innowacje. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 14, 15.
  8. Raport Nauka i Technika w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa, s. 221.
  9. Sosnowska A., Łobejko S. 2006: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji. [W:] Pozytywy i trudności w rozwoju. Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 7.
  10. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 14.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu