BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujanowicz-Haraś Barbara
Title
Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny
Environmental Conditions of Agriculture Competitiveness in Lublin Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 39-43, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Konkurencyjność rolnictwa, Ocena środowiska przyrodniczego
Agricultural production, Agricultural competitiveness, Environmental assessment
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła walory środowiska naturalnego województwa lubelskiego oraz scharakteryzowała przyrodnicze warunki produkcji rolniczej w tym regionie, w kontekście konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny.

Agriculture as environmental resources user is an important link in economy and influences ecological systems. Environmental conditions an their changeability determine production level and structure. Thin paper identifies and examines the group of environmental-rural features as the most important and the most traditional measure of agriculture competitiveness basing upon Lublin region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Kopiński J. 2004: Wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa wybranych województw. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Puławy, t. 6, z. 3, s. 115-119.
 2. Ochrona Środowiska 2007. 2007: GUS, Warszawa, s. 122,123,128.
 3. Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2006 r. 2007: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 107.
 4. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2001-2015. 2000: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, s. 29.
 5. Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego, tom l, Diagnoza i prognoza rozwoju. 2004: IUNG, Lublin, s. 19-29, 140, 178-179.
 6. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku. 2004: Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin, s. 9.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2007: GUS, Warszawa.
 8. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2006 r. 2007: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 9. Stan i rozwój województwa lubelskiego 2001. 2003: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, s. 5,51,52.
 10. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, tom I, Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego. 2005: Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, s. 214-215.
 11. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. 2000: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy, 12, s. 4-17.
 12. www.euroregionbug.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu