BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerna-Grygiel Joanna
Title
Konkurencyjność zasobów ludzkich na polskiej wsi
Competitiveness of Human Resources at Polish Countryside
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 44-47, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wieś, Ludność wiejska, Wykształcenie, Rynek pracy
Village, Rural population, People's education, Labour market
Note
summ.
Abstract
Podstawowym warunkiem konkurencyjności zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce jest relatywnie korzystna struktura wiekowa ludności wiejskiej, szczególnie rolniczej. Konkurencyjność obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zależy od jakości czynnika ludzkiego, jakim jest wykształcenie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma system edukacyjny. Wydajny system szkolnictwa ma szansę przygotować młode społeczeństwo obszarów wiejskich do rywalizacji na konkurencyjnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

A relatively positive age structure of the rural area population, and there, especially of the farmers, is basic condition of human resources competitiveness at Polish countryside. This competitiveness is more and more dependent of education, qualifications and know how determining the human quality of people living there. This is the education system that plays basic rule in this field. An effective school system has a chance to prepare young rural society to compete at requiring labor market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, luty 1996: GUS, 1.1.4, s. 4.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2000: GUS, 1.1.4, s. 6.
  3. Encyklopedia Agrobiznesu 1998: Fundacja Innowacyjna, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa, s. 927.
  4. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa, s. 43-61.
  5. Marody M., Wilkin J. 2003: Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU-monitoring VII, Wyd. Friedrich Ebért Stifung, s. 72, i 12, za: Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno- gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
  6. Moskali M. 2006: Zasoby ludzkie, a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski - koncepcja badań. Wieś i Rolnictwo, nr l, s. 191.
  7. Polska Wieś po wejściu do Unii Europejskiej 2004: FDPA, Warszawa, s. 84.
  8. Rocznik Statystyczny 1994: GUS, Warszawa, tab. 12 (80), s. 54.
  9. Rocznik Statystyczny 2004: GUS, Warszawa, tab. 8 (126), s. 196.
  10. Szafraniec K. 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 14-15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu