BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobek Adam
Title
Aspekty ekonomiczne związane z nieruchomością oddana w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe
Economic Aspects Connected with Real Estate Released as Perpetual Usufruct for Housing Purposes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 73-78, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Nieruchomości niemieszkaniowe, Przekształcenia własnościowe, Użytkowanie wieczyste, Prawo własności
Non-housing real estate, Ownership transformations, Long-term lease, Property law
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił temat nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Po pierwsze zanalizował wartość parametryczną użytkowania wieczystego oraz wskazał przy jakich założeniach wartość prawa użytkowania wieczystego jest najniższa. Dla tej wartości użytkownik wieczysty wniesie najniższą opłatę za użytkowanie wieczyste. W analizie drugiej omówił kształtowanie się opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zależności od niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego oraz stopy kapitalizacji. Z kolei w analizie trzeciej oszacował czy dla potencjalnego nabywcy na cele mieszkaniowe korzystniejszy jest zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym czy na własność.

The study presents considerations in three aspects. Firstly, the parameter value of perpetual usufruct right was I analyzed and it was shown at what assumptions the value of perpetual usufruct right is lowest, for which value the perpetual right user will pay the lowest fee for perjietual usufruct. In the second stage of analysis the fluctuations of fees for the transformation of perpetual usufruct right into the right of property were discussed, depending on the unused period of perpetual usufruct right and the capitalization rale. In turn, in the third analysis it was estimated whether for the potential buyer it is more profitable to buy land property for housing purposes in terms of perpetual usufruct or property right. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gniewek E. 2000: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa, s. 162-170.
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2109).
  3. Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U z 1969 r. nr 22, poz. 159 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm., tekst jedn.).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu