BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Aleksander
Title
Znaczenie rolnictwa dla kształtowania sytuacji gospodarowania w kraju : Wybrane problemy na podstawie doświadczeń Polski po 1990 roku
The Meaning of Agriculture for Formation of Economic Situation in the Country : Selected Problems Base on Polish Experiences after 1990
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 107-112, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Sytuacja makroekonomiczna, Rolnictwo, Produkt krajowy brutto (PKB), Polityka pieniężna, Rynek pracy
Systemic transformation, Macroeconomic situation, Agriculture, Gross domestic product (GDP), Monetary policy, Labour market
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu była próba określenia oddziaływania rolnictwa na kształtowanie sytuacji gospodarczej w kontekście doświadczeń polskiej gospodarki po 1990 roku. Spadek udziału rolnictwa w tworzeniu PKB jest prawidłowością uniwersalną i nie oznacza automatycznie obniżenia konkurencyjności względem pozostałych sektorów, czy też zmniejszenia jego oddziaływania na sytuację gospodarczą. Jednocześnie zwiększenie roli rolnictwa w polityce fiskalnej od 2001 roku nie należy utożsamiać z ograniczeniem wydatków budżetowych na inne cele publiczne. Wynika to bowiem ze wzrostu ich współfinansowania ze środków unijnych. Ponadto, zwiększone wsparcie rolnictwa powinno oddziaływać zwrotnie na zwiększenie wydajności tego sektora, jego modernizację, jak i zmniejszanie dysparytetów dochodowych w społeczeństwie oraz ceny żywności. Odnotowano istotne oddziaływanie rolnictwa na sytuację na rynku pracy. Można stwierdzić, że rolnictwo i wieś absorbując niekorzystne skutki społeczne transformacji gospodarczej i utrzymując przez to zwiększone zasoby pracy w postaci bezrobocia utajonego spełniło rolę katalizatora w przemianach gospodarczych, co pogarszało jego konkurencyjność rynkową. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is effort of qualification of influence of agriculture for formation of economic situation in Poland after 1990. The fall of share of agriculture in creating of the GDP is the universal regularity and it does not mean his lowering of the competitiveness in relation to other sector, or the decrease of his influence tin macroeconomics situation. One has stated that increase of share of agriculture in fiscal policy since 2001 one should not identify with limitation of budgetary expense on other public purposes. So, it results with growth of their co-sponsorship from union means. Besides, increased supporting should affect reflexive on capacity of production factors in agriculture, modernization, as well as decrease in disparities in the society. One has noticed essential influence of agriculture on labor market. One can notice, that agriculture and country, absorbing the unfavorable social results of economic transformation and keep by this enlarged supplies of work in form of hidden unemployment, fulfill the part of catalyst in economic changes, which worsened his market competitiveness. The considerable influence of agriculture was also on limitation of inflation in period of economic transformation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowiecz M. 2004: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. [W:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacja (pod red. Adamowicza M.). Wyd. SGGW, Warszawa, s. 39.
 2. Czyżewski A. (red.) 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Czyżewski A., Grzelak A. 2002: Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycją rolnictwa w okresie transformacji. Wieś i Rolnictwo, Nr 2.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Wyd. ЛЕ w Poznaniu, Poznań.
 5. Heffner K., Rosner A. 2006: Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian (pod red. Sokolowskiej S.). Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 6. Klepacki B. 2006: Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Roczniki Naukowe SERIA, Tom VIII, z.4, s. 163.
 7. Sikorska A. 2004: Gospodarstwa bez produkcji towarowej w społecznoekonomicznej strukturze wsi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2, s. 17.
 8. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyd. SGH, Warszawa, s. 210.
 9. Wilkin J. (red.) 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. UW, Warszawa.
 10. Woś A. 2001 : Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, s. 137.
 12. Woś A. 2005: Możliwości prowadzenia przez Polską Narodowej Polityki Rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ, Warszawa, s. 13.
 13. Zegar J. 2006: Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu