BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina
Title
Wypłaty dywidend i wykupy akcji własnych przez spółki notowane na GPW w Warszawie
Dividends payments and buy-back operations performed by the companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 12, s. 79-86
Keyword
Dywidenda, Fundusze dywidendowe, Akcje, Spółki giełdowe, Polityka dywidend
Dividend, Dividend funds, Shares, Stock market companies, Dividend policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz większa liczba spółek notowanych na warszawskiej giełdzie dostrzega potrzebę wypracowania długoterminowej polityki dywidendowej i wypłacania stałych lub rosnących dywidend przez kilka kolejnych lat. Zgodnie ze światowymi tendencjami, wykup przez spółki akcji własnych (operacje buy-back) staje się coraz częściej stosowaną formą dystrybucji wartości dla akcjonariuszy spółek kapitałowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

An increasing number of companies listed on WSE recognize the need for establishing a long-term dividend policy and paying stable or rising dividends for a number of consecutive years. Following global tendencies, buy-back operations are becoming increasingly popular as a way of distributing values for the shareholders of capital companies in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cwynar A., W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów2007, s. 211.
 2. Czekaj J., Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005, s. 21-31.
 3. Kowerski M., Wypłaty dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.wszia.edu.pl, stan na 30.05.2008.
 4. Panfil M., Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Poltext, Warszawa 2004, s. 305-348.
 5. Pomykalska B., Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, M. Wypych (red.), Wyd. Absolwent, Łódź 2007, s. 224.
 6. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 177-178.
 7. Szablewski A., Strategie zwrotu gotówki dla właścicieli, CEO – Magazyn Top Menedżerów 2006, nr 1, http://www.ceo.cxo, stan na 20.06.2008.
 8. Szablewski A., Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005, nr 11, s. 85.
 9. Szewc-Rogalska A., Banki w strukturze własnościowej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2007, nr 8, s.44.
 10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 255.
 11. Wypych M., Strategie dywidendowe polskich spółek giełdowych, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 100; Rocznik Giełdowy 2006; Rocznik Giełdowy 2007.
 12. Zakrzewski A., Dywidendowe żniwa, Kurier Finansowy 2007, nr 1, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu