BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Marzena
Title
Szkolenia bezrobotnych jako instrument rynku pracy
Trainings of Unemployed as a Instrument of Labour Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 124-127, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wiejski rynek pracy, Szkolenie bezrobotnych
Rural labour market, Unemployed training
Note
summ.
Abstract
Celem autorki było podkreślenie znaczenia szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Jak podają źródła, jednym z czynników, który miał wpływ na przemiany sektora edukacji był znaczny wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków. Jednak istotnym problemem, który dotyczył kształcenia zawodowego w systemie oświaty, było zbyt wąskie powiązanie tej oferty kształcenia z rynkiem pracy. Autorka przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy.

Problems of labour market, including especially unemployment, are the key issues of Polish social policy. Market economy has significantly changed Polish labour market, implementing new mechanisms which regulate relationships between supply and demand and has changed possibilities of different social groups for getting and maintaining work [Rynek pracy]. Poviat Labour Offices, which are the basic structure of public employment services, provide a lot of services supporting process of unemployed activation. These are for example: vocational advisory, work agency, conducting activities for unemployment within work s clubs, initiating and co-financing of new work places 'forming, conducting trainings, realization of local project, initiating and implementation of labour market's instruments.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Długokęcka M., Drejerska N. 2006: Szkolenie pracowników jako narządzie wspomagania rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XV. Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Kacprzak M. 2008: Aktywne formy rozwiązywania problemów bezrobocia na przykładzie działań Powiatowych Urzędów Pracy. [W:] Sawicka J. (red.) Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
  3. Kossowska M., Sollysińska I. 2002: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013. 2005: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa.
  5. Rynek pracy a osoby bezrobotne, 50+szansę i bariery. 2007: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
  6. Terytorialne uwarunkowania konkurencyjności i spójności, regionalna różnorodność Europy i jej potencjały. III Raport Syntetyczny ESPON na podstawie wyników z jesieni 2006. Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.
  8. Zatrudnienie w Europie 2006. 2006: Komisja Europejska.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu