BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puślecki Damian
Title
Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Social Insurance of Farmers Carrying Out Non-Agricurtural Economic Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 311-316, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Działalność gospodarcza, Ubezpieczenia społeczne
Agriculture, Business activity, Social insurance
Note
summ.
Abstract
Poruszono problemy związane z kwestią ubezpieczenia społecznego rolników prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwrócono uwagę na przestanki, których spełnienie wymagane jest do objęcia ubezpieczeniem. Zaznaczono również problem przysługujących rolnikom-przedsiębiorcom świadczeń i ubezpieczenia społecznego rolników. (skróc. oryg. streszcz.)

This article concern the problems of farmer 's social insurance who carrying out also non-agricullural economics activity. Recent amendment of Farmer's Social Insurance Act made a lot of changes to farmer's insurance system. Elaboration takes attention of fulfilled the premise to present social insurance aggregation. It presents the most important changes for farmer-entrepreneurs in Polish law from year 1996 to 2004 and two Constitution Court stands in their case. Paper describe also recent definition of non-agricultural economies activity in Farmer's Social Insurance Act. It raises an issue the services which may be available to farmer-entrepreneurs from social insurance system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7 poz. 25 z późn, zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 124 poz. 585).
 3. Ustawa z 2 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2004 nr 91 poz. 873).
 4. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r zmieniająca ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248).
 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
 6. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. 2006 nr 45 poz. 478).
 7. Projekt nowelizacji ustawy, druk sejmowy nr 3556/IV, www.sejm.gov.pl
 8. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników, druk sejmowy nr 1489/1V www.sejm.gov.pl.
 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2006 r, sygn. akt P 8/05 (Dz. U. Nr 46, poz. 335).
 10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2006 r., sygn. akt P 6/05 (Dz. U. Nr 134, poz. 947).
 11. Pisemne stanowisko Marszalka Sejmu z 9 marca 2006 r. o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu ze wskazanymi przepisami Konstytucji, nie publ.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu