BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Józef
Title
Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej
Chosen Effects of Agricultural Extension Service in Implementation of CAP Instruments
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 133-138, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Doradztwo rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny, Studium przypadku
Agricultural advisory, Payments for agricultural, Rural Development Plan, Sectoral Operational Programme, Case study
Note
summ.
Abstract
Spośród 1400 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie, złożonych do ARiMR w latach 2004, 2005 i 2006 ok. 30% to wnioski przygotowane z pomocą doradców rolnych. Niemal pełne wykorzystanie środków UE przyznawanych Polsce w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Sektorowego Programu Operacyjnego - Rolnictwo 2004-2006, to również ogromna zasługa pracowników doradztwa. Jak wynika z przeprowadzonych badań, to oni głównie przygotowywali wnioski, biznes-plany i plany rolno-środowiskowe w ramach większości działań objętych ww. programami dotyczącymi rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Autor podjął próbę przedstawienia wybranych efektów pracy doradczej na przykładzie dopłat bezpośrednich. Efekty te, były wynikiem wdrożenia 16 projektów realizowanych w ramach działania PROW 2004-2006 "Wsparcie doradztwa rolniczego".

In this contribution author evaluated effects of agricultural advisers work in implementation of the CAP instruments in Poland in the years 2005-2006 within the project of Agricultural Advisory Support ' measure in . SOP-Agriculture. Among 1 400 000 applications on direct payments registered at the Payment Agency (ARiMR) about 30% were prepared by advisors from Provincial Agricultural Advisory Services (ODR). They prepared 34,5% applications, on Farm investments, 11,5% on Setting up young farmers, 31,2% on Diversification of agricultural activities. There was also big variety in efficiency of their work considering the number of different applications per one advisor. Positive effects achieved with the use of CAP instruments prove effectiveness of agricultural advisors impact on their stakeholders, and hence of ODR on the development of agriculture and rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. ARiMR - trzy lata po akcesji. 2007: Praca zbiorowa pod red. K. Obraniak-Czyż ARiMR, Warszawa.
  2. Błąd M. 2006: Dywersyfikacja ekonomiczna wsi. [W:] Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Murzyńskiej L). FDPA, Warszawa, 75-86.
  3. Drygas M. 2007: Ocena instrumentów WPR. [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny. EFRWP, IRWiR PAN, MRiRW, Warszawa, 20-23.
  4. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, Seria Rozprawy, z. 318 Wydawnictwo AR Kraków.
  5. Poczta W. 2006: Przemiany w rolnictwie. [W:] Polska Wieś 2006, Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Nurzyńskiej I.). FDPA, Warszawa, 37-62.
  6. Wilkin J. 2006: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. [W:] Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Nurzyńskiej L). FDPA, Warszawa, 9-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu