BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Paweł
Title
Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa
Moral Hazard in Banks` Credit Activity and Financial Stability
Source
Bank i Kredyt, 2008, nr 11, s. 18-29, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Pokusa nadużycia, Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe, Stabilność finansowa
Moral hazard, Bank credit, Credit risk, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza pokusy nadużycia w działalności kredytowej banków, zwłaszcza w procesie transferu ryzyka kredytowego. Zaproponowano również metody jej pomiaru oraz techniki zarządzania nią, a także zbadano związki pokusy nadużycia ze stabilnością finansową. Analiza cech pokusy nadużycia oraz jej przyczyn i potencjalnych skutków pozwala na przedstawienie rozwiązań, które mogą ograniczyć skalę pokusy nadużycia przy jednoczesnym zachowaniu mechanizmów stabilizujących rynek finansowy. Istnienie pokusy nadużycia jest wyrazem swego rodzaju paradoksu. Indywidualna i instytucjonalna dbałość o stabilność powoduje bowiem zmianę zachowań podmiotów objętych ochroną tak, że katalizują one wzrost ryzyka destabilizacji finansowej. W tym kontekście pokusa nadużycia jest jednocześnie przyczyną i skutkiem niestabilności finansowej. Dlatego konieczne jest znalezienie złotego środka między inicjatywami zmierzającymi do wzmocnienia stabilności finansowej a eskalacją zjawiska pokusy nadużycia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an analysis of moral hazard in banks` credit activity (especially connected with a process of credit risk transfer). The other aim concentrates on proposals of quantification and management of moral hazard. Apart from this the article focuses on identification of relation between moral hazard and financial stability. The analysis of features of moral hazard, its reasons and potential consequences allows drawing conclusions referring to solutions which reduce a scale of moral hazard simultaneously maintaining mechanisms of financial market stabilization. Existence of moral hazard is a kind of paradox stating that individual and institutional care of stability in fact changes behaviour of entities being subject to potential bailout so that they become a kind of an accelerator of an increase of financial instability risk. In this context moral hazard is at the same time reason and effect of financial instability. That is why it is needed to find a consensus between initiatives aiming at strengthening of financial stability and escalation of moral hazard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arping S. (2002), Playing Hardball: Relationship Banking in the Age of Credit Derivatives, University of Amsterdam.
 2. Bernanke B., Gertler M. (2002), Monetary policy and asset price volatility, "Working Paper", No. 7559, NBER, Cambridge.
 3. BIS (2003), Credit Risk Transfer, Committee on the Global Financial System, Basle.
 4. BIS (2005), Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, November, Basle.
 5. Diamond D. (1984), Financial intermediation and delegated monitoring, "Review of Economic Studies", Vol. 51, No 3, s. 393-414.
 6. Ewerhart Ch. (2002), Banks, internal models and problem of adverse selection, BIS, http://www.bis.org/bcbs/events/b2eaewe.pdf.
 7. Freixas X., Rochet J.Ch., (2007), Mikroekonomia bankowa, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 8. Gruszczyński M. (2002), Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 10. Jackowicz K. (2001), Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, "Bank i Kredyt", nr 4, s. 33-45.
 11. Khasawneh R. (2008), SEC slates rating agency practices, "Risk", No. 8 (August).
 12. Matthews K., Thompson J. (2008), The Economics of Banking, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd, Chcichester.
 13. Mishkin F.K. (1994), Preventing Financial Crises: an International Perspective, "Working Paper", No. 636, NBER, Cambridge.
 14. Morrison A.D. (2003), Credit Derivatives, Disintermediation and Investment Decisions, University of Oxford, Merton College and Said Business School, Oxford.
 15. Niedziółka P. (2004), Zarządzenie ryzykiem kredytowym na rynku wtórnym - analiza porównawcza wybranych metod oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 46.
 16. Polański Z. (1997), System finansowy w: B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Pollack E.R. (2003), Assessing the Usage and Effect of Credit Derivatives, Harvard Law School, http://www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/emily_pollack.pdf.
 18. Ruding H.O. (2002), The transformation of the financial services industry, "Occasional Paper", No. 2, BIS, Financial Stability Institute, Basle.
 19. Saczuk K. (2003), Wybrane zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 25-36.
 20. Scott-Quinn B., Walmsley J. (1998), The Impact of Credit Derivatives on Securities Markets, mimeo, International Securities Market Association, Zurich.
 21. Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Staniek Z. (2008), Ekonomia instytucjonalna a sektor przedsiębiorstw w: E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 23. Stiglitz J., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, "American Economic Review", Vol. 71, No. 3, s. 393-410.
 24. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia", nr 173, NBP, Warszawa.
 25. Vaknin S. (2006), Moral hazard and the Survival Value at Risk, www.samvak.tripod.com/pp150.html.
 26. Zalega K. (2004), Relationship banking jako struktura pośrednictwa finansowego. Związki z konkurencyjnością banków i nadzorem korporacyjnym w sektorze, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 94-99.
 27. Zaleska M. (2007), System gwarantowania depozytów w: Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa.
 28. Żywiecka H. (2002), Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, "Materiały i Studia" nr 145, NBP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu