BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar, Hońko Stanisław, Rublewski Marek
Title
Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
The scope of simplifications in accounting for small and medium-sized entities
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 49-60, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standaryzacja, Prawo bilansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Standardization, Balance law, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zakres uproszczeń w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Celem uproszczeń ma być zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności prac słuźb finansowo-księgowych. Wyznaczając granice stosowania uproszczeń należy pamiętać o otoczeniu prawnym (ubezpieczenia, podatki, prawo gospodarcze). Analizując prawo bilansowe, projekt międzynarodowych standardów rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw i konieczność stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, największy obszar uproszczeń dotyczy wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the extent of simplifications in accounting for small and medium-sized entities. The purpose of the simplifications is to make the work of the accounting staff less onerous and time-consuming. In defining the scope of simplifications it is necessary to take into consideration the legal environment (insurance, taxes, commercial law). Analysis of accounting law, the draft of international accounting standards for small and medium-sized entities and the necessity of following basis accounting principles shows that major simplification areas are assets and liabilities measurement and financial statements preparation, auditing and publication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [ l ] Adamek J. (2007), Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw - głos w dyskusji, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Edwards J.R. (2000), Financial accounting practice 1600-1970; continuity and change, [w:] L.J.R. Edwards: The History of Accounting. Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London, New York.
 3. Gawart M. (2007), Współczesne problemy rachunkowości, „Forum Rachunkowości", nr l, LexisNexis. [4] Głodek Z. (1988), Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difm, Warszawa.
 5. Gomółka Z. (1994), Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Hońko S. (2006), Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] Vademecum samodzielnego księgowego, red. W. Goś, PAR, Warszawa.
 7. Kiziukiewicz T. (1984), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 261, Szczecin.
 8. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu. www.ec.europa.eu.
 9. Kufel M. (1981), Model rachunku kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom VI, Warszawa.
 10. Nowak W. A. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich, „Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 11.
 11. Ostaszewicz A. (2007), Problemy harmonizacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 12. Płóciennik-Napierałowa J. (1999), Rachunkowość dla inżynierów. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 13. Promoting Transparency and Financial Disclosure: Accounting by Small and Medium-Sized Enterprises - Agreed Conclusions. UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/1/3, Geneva.
 14. Skrzywan S. (1948), Rachunkowość przedsiębiorstw przy gospodarce planowej, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 15. Sobański K., Globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej MSP - Międzynarodowe standardy, www.e-rachunkowosc.pl
 16. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 17. Trzciniecki J. (1979), Projektowanie systemów zarządzania. PWE, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, póz. 694, ze zm.
 19. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu