BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz Anna
Title
Różnice w sprawozdaniach finansowych małych i średnich przedsiębiorstw sporządzonych według ustawy o rachunkowości i projektu Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
The differences in the accounts of small and medium-sized enterprises according to the Law on Accounting and Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 61-76, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Standaryzacja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Accounting Act, Small business, Standardization, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zakres uproszczeń w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Celem uproszczeń ma być zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności prac słuźb finansowo-księgowych. Wyznaczając granice stosowania uproszczeń należy pamiętać o otoczeniu prawnym (ubezpieczenia, podatki, prawo gospodarcze). Analizując prawo bilansowe, projekt międzynarodowych standardów rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw i konieczność stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, największy obszar uproszczeń dotyczy wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The study presents the most significant differences between the Accounting Law and the draft International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. Most of the differences, however, would not result in changes in the accounts of the companies surveyed. It should be noted, though, that fair value measurement of fix capital investments in small entities concerns significant amounts which can affect their results and performance as reported in financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białek E., Tłaczała A. (2007), Prawo wieczystego użytkowania gruntów w sprawozdaniach według MSSF - artykuł dyskusyjny, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 7.
  2. Informacja dodatkowa (2007), [w:] Zamknięcie roku 2007, „Rachunkowość", Zeszyt Specjalny.
  3. Kodeks cywilny, Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  4. Komunikat nr 19/DR/2002 z dnia 20 grudnia 2002 roku, Dz.Urz.Min.Fin. z 2003 r. nr l, poz. 2.
  5. Lachowski W. K. (2008), MSSF nie tylko dla odważnych, „Rachunkowość" nr 4.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. Nr 149, poz. 1679, z późn. zm. 12.12.2001 r.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu