BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Katarzyna, Stefanowicz Agnieszka
Title
Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw
Selected sources of financing the economic activity of small and medium enterprises
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 137-149, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Venture capital, Kredyt
Accounting, Development projects financing, Small business, Financing enterprises, Venture capital, Credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem pozyskania kapitału przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się być jednym z waŜniejszych w ramach rozwoju 1 Zesz. 33(89) 12/2006 13 gospodarczego. Sukces współczesnych przedsiębiorstw zaleŜy od wielu czynników, takich jak: rodzaj działalności, wydajność systemu zarządzania, osiągana efektywność, a takŜe od wyboru źródeł finansowania. Autorki próbują w niniejszym artykule przeanalizować róŜne źródła pozyskania kapitału, takie jak: leasing, kredyty i poŜyczki, venture capital, factoring, forfeiting and franchising i pokazać moŜliwości, które daje kaŜda z tych form finansowania. (abstrakt oryginalny)

The problem of capital acquiring by enterprises from the SME sector seems to be one of the most important issues of economic development, as well as usual sore of the majority of Polish businesses. The success of contemporary enterprise depends on many factors, such as the type of activity, proficiency of management system, achieved profitability, as well as the source of external financing of its activity. Therefore the problems shown in this paper are essential for enterprise development. In the article the authors analyze different sources of funding, such as: leasing, financing through bank credits and loans, venture capital, factoring, forfeiting and franchising, and the advantages that they give to enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czubakowska K. (2007) (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 2. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. J. Grzywacz J. (2005), Factoring, Difin, Warszawa.
 4. Ignaczewski J. (2004), Umowy nienazwane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 5. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151.
 6. Kruczalak K. (1997), Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa.
 7. Lewandowska L. (2000), Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 8. Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 9. Mikołajczyk B. (2002), Meandry venture capital, [w:] Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Pokorska B. (2002), Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa.
 11. Skowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Tamowicz P., Rot P. (2002), Informator -fundusze venture capital w Polsce, PARP, Warszawa.
 13. Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 14. Waniak-Michalak H. (2005), Regionalne fundusze venture capital w finansowaniu mikroinwestycji, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw", nr 3(36), marzec.
 15. Wilimowska Z., Wilimowski M. (2001), Sztuka zarządzania finansami, część 2, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu