BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowski Wojciech
Title
Wartość firmy w procesie połączeń małych i średnich przedsiębiorstw
Goodwill in the process of combination of small and medium enterprises
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 151-161, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartość przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Enterprise value, Small business, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Trwające procesy globalizacyjne uwidoczniły realne zapotrzebowanie na międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedłożony projekt tego standardu dotyczy jednak bardzo szerokiej grupy jednostek gospodarczych, co powoduje, że nie są one tożsame i zaprezentowane rozwiązania są dla nich nieadekwatne. Na przykładzie problematyki ujmowania i wyceny wartości firmy powstałej w wyniku połączenia można stwierdzić, że szczególnie małe przedsiębiorstwa nie mają wystarczających zasobów, ani motywacji w stosowaniu prezentowanych rozwiązań. Ze względu jednak na ogromną liczbę jednostek, których standard dotyczy, jego implementacja doprowadzi prawdopodobnie do radykalnej rekonstrukcji krajowych struktur rachunkowości, a dzięki temu uda się wypracować rozwiązanie bardziej adekwatne dla istniejących potrzeb i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The globalization processes have revealed the need for an international standard of general purpose financial reporting for small and medium enterprises. The draft version of such a standard concerns a very broad group of diverse business entities, which makes the presented solutions inadequate for them. Analysis of problems involved in recognition and measurement of goodwill arising upon a business combination shows that small companies have neither the resources nor motivation to apply the prescribed solutions. However because the standard applies to a great number of entities, its implementation is likely to bring about a radical reconstruction of national accountancy structures, which may lead to the development of solutions more adequate to the needs and capabilities of small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Martyniuk Teresa (2008), Czy globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 44 (100), Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR 36 Utrata wartości aktywów, International Accounting Standards Cormnittee Foundation (IASCF) 2004.
  3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), luty 2007 r.
  4. „Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3" - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku.
  5. Nowak A. Wojciech (2008), Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 44(100), Warszawa.
  6. Szablewski Andrzej, Tuzimek Rafał (2005), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa.
  7. Świderek J., Wołowiec T. (2007), Koszty stosowania w Polsce prawa podatkowego przez małe przedsiębiorstwa (wyniki badań), „Rachunkowość" nr 6.
  8. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, (Dz. U. Nr 2076 poz. 694 z 2002 roku).
  9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008), Stan sektora MSP w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa, www.parp.gov.pl/statystyki.php - 10.09.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu