BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz
Title
Zadania rachunkowości małych przedsiębiorstw a projekt MSSF dla małych i średnich jednostek
Objectives of accounting for small entities and the exposure draft of the IFRS for Small and Medium-sized Entities
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 163-173, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zasady rachunkowości
Accounting, International Financial Reporting Standard, Small business, Accounting principles
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy związane z określeniem pojęcia małe przedsiębiorstwo i realizacją wielu zadań, które powinna wykonywać rachunkowość takiej jednostki gospodarczej. Ponadto omówiono projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek oraz podjęto próbę jego oceny. Wyrażono pogląd, że projekt standardu nie uwzględnia w wystarczającym stopniu relacji koszty/korzyści jego stosowania w małych przedsiębiorstwach, zwolnionych z obowiązku poddania sprawozdań finansowych badaniu i ogłaszaniu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems related to defining „small entity” and realization of the many tasks which should be performed by accounting such an entity. It also discusses the Exposure Draft of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities and attempts to assess it. It expresses a view that the Exposure Draft of the Standard does not take into account the relation between costs and benefits of its using in small entities not being obliged to have their financial statements audited and published. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T. (2007), Kongres Polskiej Rachunkowości —przebieg i dorobek, „Rachunkowość", nr 7.
 2. Dyrektywa Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek, Dz. Urz. UE z dnia 14.08.1978 r. L 222, ze zm.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1996), Rachunkowość finansowa, część l, Difin, Warszawa.
 4. Goś W. (2008), Ogólne zasady rachunkowości finansowej, [w:] Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz dyrektyw UE i MSR/MSSF, część I, red. K. Sawicki, WD Ekspert, Wrocław.
 5. Kiziukiewicz T. (2007), Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa.
 6. Kiziukiewicz T. (2006), Wprowadzenie do rachunkowości, [w:] Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red. T. Kiziukiewicz, WD Ekspert, Wrocław.
 7. Leksykon rachunkowości (1996), red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Messner Z. (1999), Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Nr 51, Warszawa.
 9. Nowak W.A. (2007), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, „Rachunkowość", Nr 7.
 10. Rada Naukowa (2006) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiedzenie plenarne w dniu 20 lutego 2006 r. (materiały informacyjne).
 11. Sawicki K.(1994), Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Nr 28, Warszawa.
 12. Sawicki K. (2008), Niektóre zagadnienia ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i stosowania polityki bilansowej w przedsiębiorstwach, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. K. Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński.
 13. Turyna J. (2005), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu