BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Łukasz, Gruza Maciej
Title
The Impact of Employee Training and Development Processes on Company Innovation: Research Results
Wpływ procesów szkolenia i rozwoju pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw: wyniki badań
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 31-38, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Stymulowanie innowacyjności, Rozwój zawodowy pracownika, Rozwój przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Stimulate innovations, Professional development of employees, Enterprise development
Abstract
Wpływu procesów rozwoju pracowników, obejmującego również działalność szkoleniową, na innowacyjność przedsiębiorstw należy rozpatrywać w kontekście relacji innowacyjności z zestawem praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobycie przez firmę trwałej przewagi konkurencyjnej jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ona w stanie przyciągnąć utalentowanych pracowników, skłonnych do ciągłej innowacyjności i otwartości na zmiany. Powoduje to wzrost znaczenia kształcenia i zdobywania wiedzy. Związek ten był przedmiotem badań prowadzonych w IPiSS w 2008 roku. Na potrzeby analizy zgromadzonych danych skonstruowane zostały indeksy charakteryzujące główne filary ZZL, w tym szkolenia i rozwój. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią zależność dynamiki innowacyjności od poziomu szkoleń i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The influence of employee development processes, including training efforts, on a company’s innovation should be examined in the context of the relations of innovation with the set of human resource practices. A company can only hope to achieve a lasting competitive advantage if it is capable of attracting talented workers who lean towards continuous innovation and are open to change. This brings about an increase in the importance of education and the acquiring of knowledge. This link was the subject of research conducted by the ILSS in 2008. Indices characterizing the main pillars of HRM, including training and development, were specially constructed for the purpose of conducting an analysis of the accumulated data. Statistical analyses demonstrated a significant positive dependence between the dynamics of innovation and the level of training and development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lawler E. E. (2008), Talent: Making People Your Competitive Advantage, Jossey-Bass.
  2. Farias G. F. and Varma A. (1998), "High Performance Work Systems: What We Know and What We Need to Know," Human Resource Planning.
  3. Guest D. E., Michie J., Conway N., and Sheehan M. (2003), "Human Resource Management and Corporate Performance in the UK," British journal of Industrial Relations. Lawler E. E. (1996), From the Ground Up: Six Principles for Building the New Logic Corporation, Jossey-Bass, San Francisco.
  4. Dessler G. (2005), Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  5. Lawler E. (2004), "The Journey to Authenticity," Leader to Leader, No. 32, Spring.
  6. Pfeffer, J. (1994), Competitive Advantage through People: Unleashing the Power of the Work Torce, Harvard Business School Press, Boston.
  7. Snell S. and Bohlander G. (2004), Managing Human Resources, Thomson South-Western, New York.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu